Regulamin Grantowy na rok 2022

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski ogłosiła Regulamin Grantowy na rok 2022. Jest to druga edycja systemu grantowego dla Pokrzywdzonych oraz osób i podmiotów wspierających Osoby Pokrzywdzone wykorzystaniem seksualnym w Kościele. 

Regulamin w swej strukturze pozostaje ten sam i wyznacza 6 obszarów pomocy:

  1. granty dla Osób Pokrzywdzonych (pomoc w pokryciu kosztów terapii, pomoc prawna, edukacyjna lub stypendialna, pomoc w pokryciu kosztów terapii osób z najbliższego otoczenia Pokrzywdzonego, w szczególności członków jego rodziny);
  2. granty na wsparcie osób pracujących bezpośrednio z Pokrzywdzonymi i na ich rzecz;
  3. granty na wsparcie działań delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób pokrzywdzonych i kuratorów;
  4. granty na wsparcie działań prewencyjnych w Kościołach lokalnych;
  5. granty na wsparcie systemu pomocy Pokrzywdzonym w Kościołach lokalnych;
  6. granty na wsparcie badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży w Kościele oraz pomocy Pokrzywdzonym.

Zmiany w stosunku do edycji 2021 wynikają z doświadczeń realizacji Regulaminu przez Fundację w ubiegającym roku oraz rekomendacji podmiotów korzystających z grantów. Mają usprawnić proces udzielania grantów oraz rozszerzyć dotychczasową pomoc Fundacji. Poniżej wskazano najważniejsze zmiany.  

Rozszerzyliśmy pomoc w pokryciu kosztów terapii dla osób z najbliższego otoczenia Osób Pokrzywdzonych, które również same mogą złożyć taki wniosek (do tej pory mógł to zrobić odpowiedzialny za kontakt z osobami pokrzywdzonymi w diecezji albo zgromadzeniu).

Poszerzyliśmy również możliwość wsparcia badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży poprzez finansowanie konferencji, kongresów, debat, prezentacji, warsztatów naukowych, wykładów i odczytów itd. oraz wydawanie publikacji prezentujących wyniki badań. Wnioskodawcami mogą być obok podmiotów prawnych osoby fizyczne prowadzące badania (posiadające co najmniej stopień doktora w dziedzinie i dyscyplinie zbieżnej z problematyką badań, na które ma być przeznaczony grant).

Od 2022 r. każdy podmiot składający wniosek ma obowiązek nawiązać kontakt z koordynatorem FSJ by informacja o nowym działaniu na poziomie diecezji miała szerszy zasięg.

Ustalono również limit udzielania pomocy psychologicznej oraz standard jej udzielania. Limit udzielanej pomocy to kwota 35 tys. zł. ma pomóc osobie w ułożeniu życia, odbudowania poczucia sprawczości bez uzależniania go od pomocy. Terapię mogą prowadzić tylko psychoterapeuci, którzy ukończyli co najmniej 4-letnie studia z psychoterapii. Taki zapis wynika z faktu ochrony osób pokrzywdzonych, którzy potrzebują specjalistów do wychodzenia z traumy.

Zapraszamy wszystkich wspierających osoby pokrzywdzone do korzystania z grantów. Regulamin Grantowy na rok 2022 wraz z załącznikami znajdują się na stronie Fundacji www.fsj.org.pl w zakładce Granty 2022.