Formularz wniosku o finansowanie Projektu

Formularz wniosku o finansowanie projektu przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski • 1
  Dane Wnioskodawcy i podstawowe informacje o projekcie
 • 2
  Szczegółowy opis projektu proponowanego do realizacji
 • 3
  Harmonogram
 • 4
  Budżet projektu
 • 5
  Potwierdzenie i rejestracja wniosku
Dane Wnioskodawcy i podstawowe informacje o projekcie


od
do

Szczegółowy opis projektu proponowanego do realizacji


Proszę uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiadają planowane w projekcie działania i uzasadnić w jaki sposób ich realiza-cja przyczyni się do ograniczenia / rozwiązania / eliminacji tego problemu.


Proszę wskazać, do czego projekt ma doprowadzić (opisujemy sytuację pożądaną, powstałą po rozwiązaniu problemu). Proszę wyliczyć, jakie działania i metody (środki) mają doprowadzić do osiągnięcia założonych celów w założonym czasie.


Beneficjenci czyli odbiorcy projektu: osoba lub grupa, do której kierowane są działa-nia i która korzysta z ich efektów.
• Proszę opisać grupy/osoby, do których bezpośrednio i pośrednio skierowane są działania projektu i które otrzymają wsparcie dzięki jego realizacji.(proszę podać punkty z Regulaminu Grantowego)


Rezultaty to efekty podejmowanych działań, które w połączeniu ze sobą doprowadzą/ przyczynią się do osiągnięcia celu projektu.
• Każdy rezultat musi być zmierzony i udokumentowany (np. liczba osób/szkoleń/grup wsparcia, etc.). Dzięki wskaźnikom można zmierzyć, czy coś zostało osiągnięte, czy też nie.


Harmonogram


LP.
Nazwa działania (te same działania muszą znaleźć się w budżecie)
Planowany termin realizacji
(termin od [DD.MM.RR] do [DD.MM.RR])
+ / -
1.
od
doBudżet projektu

Pomoc:
liczba jednostek - w zależności od specyfiki projektu liczba osób, szkoleń, miesięcy etc wg której przygotowujemy kalkulację, np. 5 szkoleń, koszt jednostkowy 1000 zł, daje nam wartość 5000 zł
rozmiar miary - rodzaj kalkulacji kosztu jednostkowego (np. osoba, szkolenie, miesiac, osobowyjazd, sztuka, komplet, paczka itp)

1.
1.
1.
1.
1.Wyślij plik

* wymagane jest wysłanie np. pliku z budżetem, zaświadczeniem
Potwierdzenie i rejestracja wniosku


46