Klauzula informacyjna
Fundacji Świętego Józefa
Konferencji Episkopatu
Polski

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski (Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, REGON: 385259165, NIP: 5272916394, KRS: 0000822034) (dalej FŚJ KEP).
 2. W razie konieczności może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Janusz Łuczak, iodo@fsj.org.pl.
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:
  – przeprowadzenia postępowania grantowego i zawarcia umowy związanej z przyznaniem grantu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i d RODO*);
  – uczestnictwa Pana/Pani w postępowaniu rekrutacyjnym w związku z staraniem się o zatrudnienie w Fundacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
  – nawiązania stosunku pracy lub realizacji zlecenia lub wykonania dzieła na rzecz Fundacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – współpracy wolontariackiej z Fundacją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  -innego typu współpracy z Fundacją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

(na podstawie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. __ RODO).

 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu, diecezja lub zakon, funkcja kościelna, numer rachunku bankowego. W przypadku postępowań grantowych, których beneficjentami są osoby pokrzywdzone przetwarzamy także informacje konieczne do potwierdzenia statusu osoby pokrzywdzonej.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione członkom Zarządu i Rady FŚJ KEP oraz pracownikom FŚJ KEP, pracownikom podmiotu realizującego usługi księgowe na rzecz FŚJ KEP (Iwona Olszewska-Król), pracownikom Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. W przypadku postępowań grantowych, których beneficjentami są osoby pokrzywdzone dane mogą zostać ujawnione wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku grantowym podmiotom kościelnym w celu potwierdzenia statusu osoby pokrzywdzonej.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres:
  – przez okres 10 lat [w przypadku umów o pracę i innych umów cywilno-prawnych];
  – przez okres 12 miesięcy [w przypadku danych przetwarzanych w ramach postępowań rekrutacyjnych oraz negatywnie rozstrzygniętych postępowań grantowych];
  – przez okres pięciu lat po zakończeniu współpracy [w przypadku innego rodzaju współpracy]
 1. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii.
  2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych.
  3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
  4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  5. Prawo przenoszenia danych.
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby
  – odpowiedzieć na Pani/Pana pytania;
  – przeprowadzić postępowanie grantowe;
  – przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne;
  – nawiązać stosunek pracy, zlecić zadanie lub wykonanie dzieła;
  – nawiązać współpracę wolontariacką; nawiązać inny rodzaj współpracy;
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą profilowane.