Pomoc dla Pokrzywdzonych

[z Regulaminu grantowego Fundacji na 2021]

III.   Granty dla Osób Pokrzywdzonych

A.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii na wniosek Pokrzywdzonego

przeznaczenie i wnioskodawca

16.  Beneficjentem grantu może być Pokrzywdzony, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej).

17.  Wnioskodawcą jest Pokrzywdzony, który nie jest w stanie uzyskać wsparcia ze strony właściwego podmiotu kościelnego.

18.  Przekazywanie środków na rzecz Beneficjenta następuje w cyklu miesięcznym na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez wykonawcę usługi.

warunki uzupełniające

19.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

20.  W przypadku bezpośredniego zwrócenia się Pokrzywdzonego do Fundacji, Zarząd podejmuje następujące działania:

a.     ustala, czy przestępstwo zostało formalnie zgłoszone zgodnie z obowiązującym prawem państwowym i kościelnym;

b.    nawiązuje kontakt z właściwym do udzielenia pomocy podmiotem kościelnym, w celu ustalenia, czy posiada on wiedzę na temat przestępstwa, którego ofiarą padł Pokrzywdzony, czy jakakolwiek pomoc była mu oferowana lub udzielona, czy jakąś obecnie otrzymuje, czy byłaby możliwa pomoc podmiotu kościelnego w zakresie przedstawionym we wniosku itd.;

c.     informuje Pokrzywdzonego o możliwości uzyskania pomocy ze strony podmiotu kościelnego, a jeśli takiej nie udało się ustalić – rozpatruje wniosek o grant. W tym celu Fundacja może prosić Pokrzywdzonego o opinię terapeuty na temat rodzaju pomocy terapeutycznej, jakiej Pokrzywdzony potrzebuje. Dopiero na tym etapie powoływana jest Komisja grantowa.

B.    Pomoc prawna na wniosek Pokrzywdzonego

przeznaczenie i wnioskodawca

21.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Pokrzywdzony, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie wybranych kosztów dochodzenia sprawiedliwości poprzez państwowy wymiar sprawiedliwości (proces karny przeciwko sprawcy przestępstwa).

22.  Środki mogą być przeznaczone na doradztwo lub konsultacje prawne w trakcie procesu przeciwko sprawcy maksymalnie do kwoty 10 000 zł rocznie.

23.  Wnioskodawcą jest Pokrzywdzony.

warunki uzupełniające

24.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

C.    Pomoc edukacyjna i stypendialna na wniosek Pokrzywdzonego

przeznaczenie i wnioskodawca

25.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Pokrzywdzony, grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów edukacji, która nie została podjęta lub ukończona w związku z trudnościami życiowymi będącymi skutkiem przestępstwa, którego doznał Pokrzywdzony. Pomoc obejmuje finansowanie lub współfinansowanie czesnego i opłat związanych z realizacją studiów (lub wcześniejszych etapów edukacyjnych).

26.  Wnioskodawcą jest Pokrzywdzony.

warunki uzupełniające

27.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

D.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii Osoby Pokrzywdzonej na wniosek podmiotu kościelnego

przeznaczenie i wnioskodawca

28.  Beneficjentem grantu może być Pokrzywdzony, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej). Chodzi zwłaszcza o następujące przypadki:

a.     wsparcie terapii długotrwałej (np. pomimo udzielonego dotychczas wsparcia, Pokrzywdzony musi ponownie wrócić do terapii lub ją kontynuować);

b.    przypadki luk prawnych i trudności w ustaleniu osoby prawnej odpowiedzialnej dzisiaj za udzielenie pomocy (np. popełnienie przestępstwa miało miejsce w nieistniejącej dzisiaj diecezji bądź w sytuacji, gdy sprawca działał w jednej diecezji, a po podziale administracyjnym jest inkardynowany w innej).

29.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

30.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

31.  Wnioskodawca zawiera we wniosku wyjaśnienie, dlaczego podmiot kościelny sam nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z Wytycznych KEP, wskazuje, jakie dotąd wsparcie zostało udzielone Pokrzywdzonemu oraz uzasadnia potrzebę terapii, o której dofinansowanie występuje.

E.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii osób z najbliższego otoczenia, w szczególności członków rodziny na wniosek podmiotu kościelnego

32.  Beneficjentem grantu mogą być osoby z najbliższego otoczenia Osoby Pokrzywdzonej, w szczególności członkowie rodziny. Środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej) jakiej doznali towarzysząc Osobie Pokrzywdzonej.

33.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

34.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

35.  Wnioskodawca zawiera we wniosku wyjaśnienie, dlaczego podmiot kościelny sam nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z Wytycznych KEP, wskazuje, jakie dotąd wsparcie zostało udzielone Pokrzywdzonemu oraz jego najbliższym oraz uzasadnia potrzebę terapii osób z najbliższego otoczenia, szczególnie rodziny, o której dofinansowanie występuje.

36.  Wnioskodawca uzasadnia, dlaczego osoby najbliższe, szczególnie członkowie rodziny potrzebują wsparcia psychologicznego.

F.     Pomoc prawna dla Osób Pokrzywdzonych na wniosek podmiotu kościelnego

37.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Pokrzywdzony, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie wybranych kosztów dochodzenia sprawiedliwości poprzez państwowy wymiar sprawiedliwości (proces karny przeciwko sprawcy przestępstwa).

38.  Środki mogą być przeznaczone na doradztwo lub konsultacje prawne w trakcie procesu przeciwko sprawcy maksymalnie do kwoty 10 000 zł rocznie.

39.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

40.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

G.    Pomoc edukacyjna i stypendialna dla Osób Pokrzywdzonych na wniosek podmiotu kościelnego

41.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Pokrzywdzony, grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów edukacji, która nie została podjęta lub ukończona w związku z trudnościami życiowymi będącymi skutkiem przestępstwa, którego doznał Pokrzywdzony. Pomoc obejmuje finansowanie lub współfinansowanie czesnego i opłat związanych z realizacją studiów (lub wcześniejszych etapów edukacyjnych).

42.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

43.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.


Regulamin grantowy FŚJ KEP (pełny tekst)

załącznik 1: formularz wniosku .docx

załącznik 2: formularz wniosku dla Osób Pokrzywdzonych .docx

załącznik 3: budżet .xlsx

[z Regulaminu grantowego Fundacji na 2021]