Pomoc dla pracujących z Pokrzywdzonymi

[z Regulaminu grantowego Fundacji na 2021]

IV.   Wsparcie osób pracujących bezpośrednio z Pokrzywdzonymi

A.    Wsparcie psychologiczne osób pracujących z Pokrzywdzonymi

przeznaczenie i wnioskodawca

44.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie superwizji, terapii bądź innego rodzaju wsparcia osób bezpośrednio pracujących z Pokrzywdzonymi w ramach struktur kościelnych.

45.  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna dla siebie lub osoba prawna dla osób zatrudnionych, inkardynowanych bądź świadczących wolontariat na rzecz podmiotu kościelnego.

warunki uzupełniające

46.  Wnioskodawca będący osobą fizyczną potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz Pokrzywdzonych, załączając do wniosku kopię umowy (z zakresem obowiązków/czynności) z podmiotem kościelnym i opinię właściwego przełożonego kościelnego.

47.  Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku kopię umowy (z zakresem obowiązków/czynności) z osobą, dla której występuje o grant oraz opinię o niej wystawioną przez osobę reprezentującą podmiot kościelny.

B.    Stypendia na podnoszenie kwalifikacji

przeznaczenie i wnioskodawca

48.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie kursów, studiów podyplomowych, studiów specjalistycznych, kierunkowych z zakresu ochrony małoletnich lub pomocy Pokrzywdzonym.

49.  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna dla siebie lub osoba prawna dla osoby fizycznej.

warunki uzupełniające

50.  We wniosku należy wskazać, w jaki sposób zdobyta wiedza ma być później wykorzystana w systemie ochrony małoletnich lub wsparcia Pokrzywdzonych w Kościele. Osoby fizyczne przedstawiają opinię osoby reprezentującej podmiot kościelny w tej sprawie.

51.  W przypadku Beneficjentów będących osobami duchownymi lub zakonnymi do wniosku należy dołączyć kopię zgody/skierowania właściwego przełożonego.

52.  Finansowanie obejmuje wyłącznie opłatę za studia (bez dojazdów, noclegów itd.), zaś grant wypłacany jest bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu studia.

53.  Grant przyznawany jest na jeden rok, niezależnie od czasu trwania studiów. Ponowne udzielenie grantu w kolejnym roku będzie możliwe jedynie po zaliczeniu przez Beneficjenta cyklu dydaktycznego, na który otrzymał wcześniej finansowanie.


Regulamin grantowy FŚJ KEP (pełny tekst)

załącznik 1: formularz wniosku .docx

załącznik 3: budżet .xlsx