Regulamin grantowy – dla osób pracujących bezpośrednio z Pokrzywdzonymi, delegatów, koordynatorów, duszpasterzy itd. (2022)

IV.   Wsparcie osób pracujących bezpośrednio z Osobami Pokrzywdzonymi

A.    Wsparcie psychologiczne osób pracujących z Osobami Pokrzywdzonymi

przeznaczenie i wnioskodawca

56.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie superwizji, terapii bądź innego rodzaju wsparcia osób bezpośrednio pracujących z Osobami Pokrzywdzonymi w ramach struktur kościelnych.

57.  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna dla siebie lub osoba prawna dla osób zatrudnionych, inkardynowanych bądź świadczących wolontariat na rzecz podmiotu kościelnego.

warunki uzupełniające

58.  Wnioskodawca będący osobą fizyczną potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz Osób Pokrzywdzonych, załączając do wniosku kopię umowy (z zakresem obowiązków/czynności) z podmiotem kościelnym i opinię właściwego przełożonego kościelnego.

59.  Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku kopię umowy (z zakresem obowiązków/czynności) z osobą, dla której występuje o grant oraz opinię o niej wystawioną przez osobę reprezentującą podmiot kościelny.

B.    Stypendia na podnoszenie kwalifikacji

przeznaczenie i wnioskodawca

60.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie kursów, studiów podyplomowych, studiów specjalistycznych, kierunkowych z zakresu ochrony małoletnich i bezradnych lub pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

61.  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna dla siebie lub osoba prawna dla osoby fizycznej.

warunki uzupełniające

62.  We wniosku należy wskazać, w jaki sposób zdobyta wiedza ma być później wykorzystana w systemie ochrony małoletnich i bezradnych lub wsparcia Osób Pokrzywdzonych w Kościele. Osoby fizyczne przedstawiają w tej sprawie opinię osoby reprezentującej podmiot kościelny.

63.  W przypadku Beneficjentów będących osobami duchownymi lub zakonnymi do wniosku należy dołączyć kopię zgody/skierowania właściwego przełożonego oraz opis planowanego zaangażowania (wykorzystania zdobytej wiedzy) w Kościele lokalnym.

64.  Finansowanie obejmuje wyłącznie opłatę za studia (bez dojazdów, noclegów itd.), zaś grant wypłacany jest bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu studia albo podmiotowi występującemu o dofinansowanie studiów.

65.  Grant przyznawany jest zasadniczo na jeden rok studiów, niezależnie od czasu trwania studiów. Ponowne udzielenie grantu w kolejnym roku będzie możliwe jedynie po zaliczeniu przez Beneficjenta cyklu dydaktycznego, na który otrzymał wcześniej finansowanie.

V.    Wsparcie działań delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób pokrzywdzonych i kuratorów

przeznaczenie i wnioskodawca

66.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie działań inicjowanych przez delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów a zmierzających do poprawy działania systemu ochrony małoletnich i bezradnych lub wsparcia Osób Pokrzywdzonych w Kościele. Działania te powinny zostać szczegółowo opisane we wniosku.

67.  Środki z grantu nie mogą być wykorzystane na wynagrodzenia delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów ani na pokrywanie kosztów ich bieżącej działalności (biuro, dojazdy itd.). W razie konieczności pokrywania takich kosztów przez Fundację należy to bardzo szczegółowo uzasadnić we wniosku.

68.  Środki z grantu nie mogą być wykorzystywane na pokrywanie kosztów terapii indywidualnej, utrzymania itd. sprawców przestępstw wykorzystania seksualnego.

69.  Wnioskodawcą może być (diecezjalny lub zakonny) delegat, koordynator, duszpasterz osób pokrzywdzonych lub kurator.

warunki uzupełniające

70.  Beneficjentami mogą być osoby bezpośrednio realizujące dane zadanie (np. zaproszeni goście).

XIV. Załączniki

Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu w dniu 2.12.2021