Regulamin grantowy Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

(na rok 2022)

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski z siedzibą w Warszawie udziela, zgodnie ze swoim statutem, pomocy w formie grantów na zadania mające na celu wspieranie systemu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele. Niniejszy dokument określa zasady organizacji oraz kryteria udzielania grantów w ramach postępowania konkursowego w 2022 r. oraz grantów poza konkursem (z inicjatywy Fundacji).

I.     Postanowienia wstępne

1.    W niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenia:

„Statut”: Statut Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr2/385/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

„Regulamin”: niniejszy Regulamin Grantowy Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

„Organizator” lub „Fundacja”: Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski z siedzibą w Warszawie.

„Grant”: środki pieniężne, które Fundacja wydaje zgodnie z niniejszym Regulaminem.

„Konkurs”: postępowanie, na drodze którego przyznawane są granty.

„Wnioskodawca”: osoba fizyczna albo kościelna lub cywilna osoba prawna występująca o grant.

„Beneficjent”: osoba fizyczna albo osoba prawna kościelna lub cywilna mająca korzystać ze środków z grantu.

„Umowa”: umowa podpisywana między Organizatorem a Wnioskodawcą, stanowiąca podstawę wypłaty grantu.

„Osoba Pokrzywdzona”: osoba zraniona przez czyny i przestępstwa, o których mowa w art. 1 §1 VELM.

„Wytyczne KEP”: Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, 8.10.2019.

„Delegat”: diecezjalny lub zakonny delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży, powołany przez właściwego przełożonego kościelnego w celu realizacji Wytycznych KEP.

„Kurator”: diecezjalny lub zakonny kurator osób podejrzanych o lub skazanych za czyny, o których mowa w art. 1 §1 VELM, powołany przez właściwego przełożonego kościelnego w celu realizacji Wytycznych KEP.

„Duszpasterz”: diecezjalny lub zakonny duszpasterz osób pokrzywdzonych czynami, o których mowa w art. 1 §1 VELM, powołany przez właściwego przełożonego kościelnego w celu realizacji Wytycznych KEP.

„Koordynator”: osoba oddelegowana przez przełożonego kościelnego do współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

„VELM”: Franciszek, List Apostolski Motu Proprio Vos estis lux mundi, 9.05.2019.

„Podmiot kościelny”: zasadniczo diecezja albo instytut życia konsekrowanego lub stowarzyszenie życia apostolskiego, ale też podmiot posiadający osobowość prawną kościelną lub jego jednostka organizacyjna.

„Zarząd”: Zarząd Fundacji, zgodnie ze Statutem.

„Komisja”: Komisja grantowa dokonująca oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

2.    Do Konkursu mogą przystępować, w zależności od typu grantu, osoby fizyczne i osoby prawne (posiadające osobowość prawną cywilną lub kościelną).

3.    Ogłoszenie konkursu następuje za pośrednictwem struktur Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Ogłoszenie zawiera terminarz składania i rozpatrywania wniosków.

4.    Przyjęcie do Konkursu następuje na podstawie wniosku wypełnionego i przesłanego w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx lub pdf) na adres e-mail: kontakt@fsj.org.pl. Na wniosek składają się formularze „wniosek” (lub „wniosek osoby pokrzywdzonej” dla III, A, B i C) i „budżet” stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu (do pobrania ze strony www.fsj.org.pl) oraz ewentualne załączniki wymagane do danego grantu.

5.    Organizator może uzależnić rozpatrzenie wniosku od dostarczenia przez Wnioskodawcę we wskazanym terminie dodatkowych informacji lub uzasadnień. Może także zasięgać opinii innych osób i podmiotów na temat Wnioskodawców lub Beneficjentów.

6.    W przypadku złożenia wniosku przez podmiot niejednoznacznie uprawniony w świetle niniejszego regulaminu albo przez podmiot kościelny nie wspierający finansowo Fundacji, grant może być udzielony ze względów merytorycznych. W takim przypadku Fundacja będzie kierować do podmiotu wnioskującego zaproszenie do włączenia się do wspierania jej działań.

II.    Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich grantów

7.    Organizator zastrzega sobie prawo przyznania grantu w wysokości niższej niż wnioskowana.

8.    Wnioskodawca ma obowiązek nawiązać kontakt z lokalnym (diecezjalnym lub zakonnym) Koordynatorem Fundacji i przekazać mu kopię wniosku. Obowiązek ten nie dotyczy grantów dla Osób Pokrzywdzonych i ich bliskich (niezależnie od wnioskodawcy).

9.    Środki finansowe przyznawane w ramach grantu mogą być przeznaczone wyłącznie na działania, których cele są zbieżne z celami Organizatora wymienionymi w Statucie oraz mieszczą się w działalności statutowej Wnioskodawcy.

10.  Fundacja pokrywa koszty terapii indywidualnej (Osoby Pokrzywdzone albo bliscy Osób Pokrzywdzonych) do kwoty 35 000 zł (liczonej jako suma poszczególnych grantów otrzymanych od Fundacji, w tym ewentualnej refundacji kosztów poniesionych na terapię). Terapia powinna odbywać się u psychoterapeuty(-tki), który(-a) ukończył(-a) co najmniej czteroletnie szkolenie podyplomowe z psychoterapii.

11.  Koszty administracyjne (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie księgowej, koszty prowadzenia biura, koszt domeny, hostingu i administrowania strony internetowej etc.) finansowane w ramach grantu nie mogą przekraczać 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

12.  Warunkiem korzystania ze środków przyznanych w ramach Konkursu jest podpisanie przez obie strony Umowy, która określa podstawowe warunki wykorzystania przyznanego grantu oraz wymogi dotyczące przygotowania sprawozdania częściowego (wg specyfiki projektu) lub końcowego z realizacji projektu.

13.  Przekazanie środków w ramach grantu będzie możliwe po podpisaniu Umowy, w terminach określonych w umowie, wyłącznie w formie przelewu bankowego na wskazany przez Wnioskodawcę w Umowie i należący do Wnioskodawcy lub Beneficjenta rachunek bankowy.

14.  Zakończenie procedury grantowej następuje poprzez rozliczenie grantu zgodnie z Umową, za pomocą formularza sprawozdania końcowego, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (do pobrania ze strony www.fsj.org.pl).

15.  W trakcie realizacji działań publicznych z wykorzystaniem środków Fundacji (szkolenia, kursy, materiały drukowane itd.), Beneficjenci zobowiązani są do informowania uczestników o fakcie i skali finansowania projektu przez Fundację.

16.  Ze względu na obowiązek nadzoru nad wydatkowaniem środków, Fundacja zastrzega sobie prawo do uczestniczenia (co najmniej w charakterze obserwatora) przedstawiciela Fundacji w szkoleniach, kursach itd. organizowanych przy udziale środków Fundacji oraz do wizytowania na miejscu projektów lokalnych w trakcie ich finansowania przez Fundację.

17.  Wnioskowanie o zwrot kosztów dojazdów realizatorów lub Beneficjentów grantów wymaga uzasadnienia we wniosku. Koszty będą zwracane do wysokości ceny biletu II klasy PKP albo do wysokości ceny biletu innego transportu publicznego.

III.   Granty dla Osób Pokrzywdzonych

A.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii na wniosek Osoby Pokrzywdzonej

przeznaczenie i wnioskodawca

18.  Beneficjentem grantu może być Osoba Pokrzywdzona, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej oraz pomocy medycznej).

19.  Wnioskodawcą jest Osoba Pokrzywdzona, która nie jest w stanie uzyskać wsparcia ze strony właściwego podmiotu kościelnego.

20.  Grant obejmuje okres od złożenia do końca roku kalendarzowego. Przekazywanie środków na rzecz Beneficjenta następuje w cyklu miesięcznym na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez wykonawcę usługi.

21.  Możliwe jest uzyskanie grantu na refundację kosztów terapii odbytej wcześniej. Do wniosku należy w miarę możliwości dołączyć potwierdzenie terapeuty o odbyciu terapii i poniesionych na nią nakładach (formularz potwierdzenia odbytej terapii dostępny jest na stronie fsj.org.pl).

warunki uzupełniające

22.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

23.  W przypadku bezpośredniego zwrócenia się Osoby Pokrzywdzonej do Fundacji, Zarząd podejmuje następujące działania:

a.    ustala, czy przestępstwo zostało formalnie zgłoszone zgodnie z obowiązującym prawem państwowym i kościelnym;

b.    nawiązuje kontakt z właściwym do udzielenia pomocy podmiotem kościelnym, w celu ustalenia, czy posiada on wiedzę na temat przestępstwa, którego ofiarą padła Osoba Pokrzywdzona, czy jakakolwiek pomoc była jej oferowana lub udzielona, czy jakąś obecnie otrzymuje, czy byłaby możliwa pomoc podmiotu kościelnego w zakresie przedstawionym we wniosku itd.;

c.     informuje Osobę Pokrzywdzoną o możliwości uzyskania pomocy ze strony podmiotu kościelnego, a jeśli takiej nie udało się ustalić – rozpatruje wniosek o grant. W tym celu Fundacja może prosić Osobę Pokrzywdzoną o opinię terapeuty na temat rodzaju pomocy terapeutycznej, jakiej Osoba Pokrzywdzona potrzebuje. Dopiero na tym etapie powoływana jest Komisja grantowa.

24.  Osoba Pokrzywdzona, która otrzymała grant finansujący terapię na rok 2021 i pragnie kontynuować ją w roku 2022 przedstawia nowy wniosek o grant. Do wniosku dołącza opinię terapeuty co do zasadności kontynuowania terapii (formularz opinii terapeuty dostępny jest na stronie fsj.org.pl).

B.    Pomoc prawna na wniosek Osoby Pokrzywdzonej

przeznaczenie i wnioskodawca

25.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Osoba Pokrzywdzona, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie wybranych kosztów dochodzenia sprawiedliwości poprzez państwowy wymiar sprawiedliwości, czyli procesu karnego przeciwko sprawcy przestępstwa.

26.  Środki mogą być przeznaczone na doradztwo lub konsultacje prawne w trakcie procesu przeciwko sprawcy maksymalnie do kwoty 10 000 zł rocznie.

27.  Wnioskodawcą jest Osoba Pokrzywdzona.

warunki uzupełniające

28.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

C.    Pomoc edukacyjna i stypendialna na wniosek Osoby Pokrzywdzonej

przeznaczenie i wnioskodawca

29.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Osoba Pokrzywdzona, grant przeznaczony jest na pokrycie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, kosztów edukacji, która nie została podjęta lub ukończona w związku z trudnościami życiowymi będącymi skutkiem przestępstwa, którego doznała Osoba Pokrzywdzona. Pomoc obejmuje finansowanie lub współfinansowanie czesnego i opłat związanych z realizacją studiów (lub wcześniejszych etapów edukacyjnych).

30.  Wnioskodawcą jest Osoba Pokrzywdzona.

warunki uzupełniające

31.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

32.  We wniosku powinno się znaleźć uzasadnienie, dlaczego nie można było ukończyć edukacji w zwykłym trybie oraz jak zostaną wykorzystane zdobyte kwalifikacje i jakie są możliwości znalezienia pracy po otrzymaniu grantu edukacyjnego. Zalecane jest skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego. Jeśli Osoba Pokrzywdzona z niej korzystała, opinię doradcy należy załączyć do wniosku.

D.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii Osoby Pokrzywdzonej na wniosek podmiotu kościelnego

przeznaczenie i wnioskodawca

33.  Beneficjentem grantu może być Osoba Pokrzywdzona, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej). Chodzi zwłaszcza o następujące przypadki:

a.    wsparcie terapii długotrwałej (np. pomimo udzielonego dotychczas wsparcia, Osoba Pokrzywdzona musi ponownie wrócić do terapii lub ją kontynuować);

b.    przypadki luk prawnych i trudności w ustaleniu osoby prawnej odpowiedzialnej dzisiaj za udzielenie pomocy (np. popełnienie przestępstwa miało miejsce w nieistniejącej dzisiaj diecezji bądź w sytuacji, gdy sprawca działał w jednej diecezji, a po podziale administracyjnym jest inkardynowany w innej).

34.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

35.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

36.  Możliwe jest uzyskanie grantu na refundację kosztów terapii odbytej wcześniej. Do wniosku należy w miarę możliwości dołączyć potwierdzenie terapeuty o odbyciu terapii i poniesionych na nią nakładach (formularz potwierdzenia odbytej terapii dostępny na stronie fsj.org.pl).

warunki uzupełniające

37.  Wnioskodawca zawiera we wniosku wyjaśnienie, dlaczego podmiot kościelny sam nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z Wytycznych KEP, wskazuje, jakie dotąd wsparcie zostało udzielone Osobie Pokrzywdzonej oraz uzasadnia potrzebę terapii, o której dofinansowanie występuje.

38.  W przypadku, gdy Osoba Pokrzywdzona otrzymała grant finansujący terapię na rok 2021 i pragnie kontynuować ją w roku 2022, należy przedstawić nowy wniosek o grant. Do wniosku dołącza się opinię terapeuty co do zasadności kontynuowania terapii (formularz opinii terapeuty dostępny na stronie fsj.org.pl).

E.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii osób z najbliższego otoczenia, w szczególności członków rodziny na ich wniosek lub na wniosek Osoby Pokrzywdzonej

39.  Beneficjentem grantu mogą być osoby z najbliższego otoczenia Osoby Pokrzywdzonej, w szczególności członkowie rodziny. Środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej) jakiej doznali towarzysząc Osobie Pokrzywdzonej.

40.  Wnioskodawcami mogą być sami beneficjenci lub Osoba Pokrzywdzona.

warunki uzupełniające

41.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

42.  Wnioskodawca uzasadnia, dlaczego osoby najbliższe Osoby Pokrzywdzonej, szczególnie członkowie rodziny potrzebują wsparcia psychologicznego (należy zwłaszcza wskazać jak skutki wykorzystania seksualnego wpłynęły na kondycję psychiczną osób z najbliższego otoczenia Osoby Pokrzywdzonej). Fundacja zasadniczo nie pokrywa kosztów terapii osób bliskich, które dowiedziały się o krzywdzie po dłuższym czasie od jej ujawnienia.

F.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii osób z najbliższego otoczenia, w szczególności członków rodziny na wniosek podmiotu kościelnego

43.  Beneficjentem grantu mogą być osoby z najbliższego otoczenia Osoby Pokrzywdzonej, w szczególności członkowie rodziny. Środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej) jakiej doznali towarzysząc Osobie Pokrzywdzonej.

44.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

45.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

46.  Wnioskodawca zawiera we wniosku wyjaśnienie, dlaczego podmiot kościelny sam nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z Wytycznych KEP, wskazuje, jakie dotąd wsparcie zostało udzielone Osobie Pokrzywdzonej oraz jej najbliższym oraz uzasadnia potrzebę terapii osób z najbliższego otoczenia, szczególnie rodziny, o której dofinansowanie występuje.

47.  Wnioskodawca uzasadnia, dlaczego osoby najbliższe Osoby Pokrzywdzonej, szczególnie członkowie rodziny potrzebują wsparcia psychologicznego (należy zwłaszcza wskazać jak skutki wykorzystania seksualnego wpłynęły na kondycję psychiczną osób z najbliższego otoczenia Osoby Pokrzywdzonej). Fundacja zasadniczo nie pokrywa kosztów terapii osób bliskich, które dowiedziały się o krzywdzie po dłuższym czasie od jej ujawnienia.

G.    Pomoc prawna dla Osób Pokrzywdzonych na wniosek podmiotu kościelnego

48.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Osoba Pokrzywdzona, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie wybranych kosztów dochodzenia sprawiedliwości poprzez państwowy wymiar sprawiedliwości, czyli procesu karnego przeciwko sprawcy przestępstwa.

49.  Środki mogą być przeznaczone na doradztwo lub konsultacje prawne w trakcie procesu przeciwko sprawcy maksymalnie do kwoty 10 000 zł rocznie.

50.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

51.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

H.    Pomoc edukacyjna i stypendialna dla Osób Pokrzywdzonych na wniosek podmiotu kościelnego

52.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Osoba Pokrzywdzona, grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów edukacji, która nie została podjęta lub ukończona w związku z trudnościami życiowymi będącymi skutkiem przestępstwa, którego doznała Osoba Pokrzywdzona. Pomoc obejmuje finansowanie lub współfinansowanie czesnego i opłat związanych z realizacją studiów (lub wcześniejszych etapów edukacyjnych). Nie są natomiast finansowane dojazdy, noclegi oraz ewentualne inne koszty.

53.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

54.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

55.  We wniosku powinno się znaleźć wyjaśnienie, dlaczego Osoba Pokrzywdzona nie mogła ukończyć edukacji w zwykłym trybie oraz jak zostaną wykorzystane zdobyte kwalifikacje i jakie są możliwości znalezienia pracy po otrzymaniu grantu edukacyjnego.

IV.   Wsparcie osób pracujących bezpośrednio z Osobami Pokrzywdzonymi

A.    Wsparcie psychologiczne osób pracujących z Osobami Pokrzywdzonymi

przeznaczenie i wnioskodawca

56.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie superwizji, terapii bądź innego rodzaju wsparcia osób bezpośrednio pracujących z Osobami Pokrzywdzonymi w ramach struktur kościelnych.

57.  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna dla siebie lub osoba prawna dla osób zatrudnionych, inkardynowanych bądź świadczących wolontariat na rzecz podmiotu kościelnego.

warunki uzupełniające

58.  Wnioskodawca będący osobą fizyczną potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz Osób Pokrzywdzonych, załączając do wniosku kopię umowy (z zakresem obowiązków/czynności) z podmiotem kościelnym i opinię właściwego przełożonego kościelnego.

59.  Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku kopię umowy (z zakresem obowiązków/czynności) z osobą, dla której występuje o grant oraz opinię o niej wystawioną przez osobę reprezentującą podmiot kościelny.

B.    Stypendia na podnoszenie kwalifikacji

przeznaczenie i wnioskodawca

60.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie kursów, studiów podyplomowych, studiów specjalistycznych, kierunkowych z zakresu ochrony małoletnich i bezradnych lub pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

61.  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna dla siebie lub osoba prawna dla osoby fizycznej.

warunki uzupełniające

62.  We wniosku należy wskazać, w jaki sposób zdobyta wiedza ma być później wykorzystana w systemie ochrony małoletnich i bezradnych lub wsparcia Osób Pokrzywdzonych w Kościele. Osoby fizyczne przedstawiają w tej sprawie opinię osoby reprezentującej podmiot kościelny.

63.  W przypadku Beneficjentów będących osobami duchownymi lub zakonnymi do wniosku należy dołączyć kopię zgody/skierowania właściwego przełożonego oraz opis planowanego zaangażowania (wykorzystania zdobytej wiedzy) w Kościele lokalnym.

64.  Finansowanie obejmuje wyłącznie opłatę za studia (bez dojazdów, noclegów itd.), zaś grant wypłacany jest bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu studia albo podmiotowi występującemu o dofinansowanie studiów.

65.  Grant przyznawany jest zasadniczo na jeden rok studiów, niezależnie od czasu trwania studiów. Ponowne udzielenie grantu w kolejnym roku będzie możliwe jedynie po zaliczeniu przez Beneficjenta cyklu dydaktycznego, na który otrzymał wcześniej finansowanie.

V.    Wsparcie działań delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób pokrzywdzonych i kuratorów

przeznaczenie i wnioskodawca

66.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie działań inicjowanych przez delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów a zmierzających do poprawy działania systemu ochrony małoletnich i bezradnych lub wsparcia Osób Pokrzywdzonych w Kościele. Działania te powinny zostać szczegółowo opisane we wniosku.

67.  Środki z grantu nie mogą być wykorzystane na wynagrodzenia delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów ani na pokrywanie kosztów ich bieżącej działalności (biuro, dojazdy itd.). W razie konieczności pokrywania takich kosztów przez Fundację należy to bardzo szczegółowo uzasadnić we wniosku.

68.  Środki z grantu nie mogą być wykorzystywane na pokrywanie kosztów terapii indywidualnej, utrzymania itd. sprawców przestępstw wykorzystania seksualnego.

69.  Wnioskodawcą może być (diecezjalny lub zakonny) delegat, koordynator, duszpasterz osób pokrzywdzonych lub kurator.

warunki uzupełniające

70.  Beneficjentami mogą być osoby bezpośrednio realizujące dane zadanie (np. zaproszeni goście).

VI.   Wsparcie działań prewencyjnych w Kościołach lokalnych

przeznaczenie i wnioskodawca

71.  Grant przeznaczony jest na działania w średnim i dłuższym terminie zwiększające bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami oraz osób bezradnych.

72.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na organizowanie i prowadzenie działań prewencyjnych, zwłaszcza w zakresie uwrażliwiania społeczeństwa i uczenia reagowania na przypadki wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, np. poprzez organizację szkoleń, kursów, prelekcji prowadzących do zrozumienia zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich i bezradnych, kształtowania świadomości zagrożeń, z jakimi mogą się oni zetknąć, umiejętności rozpoznawania sytuacji krzywdzenia i reagowania na przypadki wykorzystania seksualnego małoletnich i bezradnych. 

73.  Odbiorcami finansowania działań powinny być szczególnie osoby mające formalny obowiązek poznania i stosowania zasad prewencji obowiązujących w podmiocie kościelnym.

74.  Wnioskodawcą może być (diecezjalny lub zakonny) delegat, koordynator, duszpasterz osób pokrzywdzonych lub podmiot kościelny.

warunki uzupełniające

75.  We wniosku należy wskazać zgodność proponowanych działań z zasadami prewencji obowiązującymi w danym podmiocie kościelnym lub zawartymi w Wytycznych KEP.

VII. Wsparcie systemu pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Kościołach lokalnych

A.    Organizacja szkoleń, kursów, prelekcji (szeroko pojęta działalność edukacyjna i szkoleniowa)

przeznaczenie i wnioskodawca

76.  Grant przeznaczony jest na działania podnoszące kompetencje z zakresu ochrony dzieci i młodzieży osób zaangażowanych w podmiotach kościelnych i mających z tego względu kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz na działania edukacyjne o charakterze prewencyjnym. Finansowaniu mogą podlegać np. wynagrodzenia prelegentów (wraz z ewentualnymi dojazdami, zakwaterowaniem i wyżywieniem), koszty pomieszczeń, materiałów dydaktycznych itd.

77.  Osoby pełniące w diecezjach lub zakonach funkcje delegata, duszpasterza, kuratora lub koordynatora FSJ mogą wnioskować także o pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych ze szkoleniami, w których uczestniczą w ramach pełnienia swoich obowiązków.

78.  Wnioskodawcą może być cywilna lub kościelna osoba prawna lub jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej.

B.    Finansowanie tworzenia i utrzymania centrów pomocy Osobom Pokrzywdzonym

przeznaczenie i wnioskodawca

79.  Środki z grantu mogą być przeznaczone tylko na wynagrodzenia (wraz z ewentualnymi dojazdami) specjalistów pracujących w centrum, kursy itd. podnoszące kwalifikacje kadry, jej superwizję itd., wynajem pomieszczeń, materiały informacyjne, budowę strony internetowej.

80.  Wnioskodawcą może być podmiot kościelny, ich grupa oraz w porozumieniu z właściwym wyższym przełożonym kościelnym inna cywilna lub kościelna osoba prawna albo jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej.

warunki uzupełniające

81.  We wniosku należy wskazać jednoznacznie zasięg działania centrum oraz jego regulamin (albo projekt w przypadku nowopowstającego).

C.    Finansowanie tworzenia i utrzymania punktów konsultacyjnych

przeznaczenie i wnioskodawca

82.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na wynagrodzenia (wraz z ewentualnymi dojazdami) ekspertów pracujących w punkcie, kursy itd. podnoszące kwalifikacje kadry, jej superwizję itd., wynajem pomieszczeń, materiały informacyjne. 

83.  Wnioskodawcą może być Diecezja lub Prowincja zakonna, kilka Diecezji lub Prowincji oraz w porozumieniu z biskupem miejsca inna kościelna osoba prawna.

warunki uzupełniające

84.  We wniosku należy wskazać jednoznacznie zasięg działania punktu oraz jego regulamin (albo projekt w przypadku nowopowstającego).

D.    Finansowanie grup wsparcia/terapeutycznych/samopomocowych dla Osób Pokrzywdzonych

przeznaczenie i wnioskodawca

85.  W ramach wsparcia tego działania możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia specjalistów prowadzących grupy (wraz z ewentualnymi dojazdami), superwizji, wynajmu pomieszczeń, materiałów informacyjnych, strony internetowej.

86.  Wnioskodawcą może być cywilna lub kościelna osoba prawna albo jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej.

warunki uzupełniające

87.  We wniosku należy szczegółowo opisać sposób rekrutacji Osób Pokrzywdzonych.

VIII.            Wsparcie badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży w Kościele oraz pomocy Osobom Pokrzywdzonym

przeznaczenie i wnioskodawca

88.  Środki mogą być przeznaczone na prowadzenie badań naukowych, organizację konferencji, kongresów, debat, prezentacji, warsztatów naukowych, wykładów i odczytów itd. oraz wydawanie publikacji prezentujących wyniki badań. Przedmiotem badań i publikacji muszą być zagadnienia dotyczące ochrony małoletnich i bezradnych w Kościele, działań prewencyjnych w tym zakresie albo pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

89.  Wnioskującym jest uczelnia, instytut badawczy lub osoba fizyczna prowadząca badania (musi posiadać co najmniej stopień doktora w dziedzinie i dyscyplinie zbieżnej z problematyką badań, na które ma być przeznaczony grant).

warunki uzupełniające

90.  W celu oceny merytorycznej wniosku Organizator powołuje co najmniej dwóch recenzentów. Ocena przebiega w trybie zanonimizowanym.

91.  We wniosku należy wskazać na innowacyjność badań, uzasadnić potrzebę ich przeprowadzenia oraz wskazać planowane formy wykorzystania wyników.

92.  Rozliczenie Grantu następuje na podstawie publikacji wyników badań w monografii naukowej lub w artykule w czasopiśmie punktowanym, ewentualnie w punktowanej pracy zbiorowej albo w oparciu o pozytywny wynik obrony rozprawy doktorskiej.

93.  Okres rozliczenia może być przedłużony na wniosek beneficjenta ze względu na cykl wydawniczy danej publikacji.

IX.   Granty poza konkursem

94.  Fundacja wspiera:

a.    działania Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz jego Biura;

b.    działania Koordynatora KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży;

c.     bieżącą działalność oraz projekty realizowane przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie;

d.    działania zespołów i grup eksperckich powołanych przez Delegata KEP.

95.  Dofinansowanie realizowane jest w trybie rocznym albo w trybie projektowym na konkretne działanie.

X.    Postanowienia końcowe

96.  Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod numerem telefonu: 506 687 612 oraz pod adresem e-mail: kontakt@fsj.org.pl.

97.  Wykładnia i interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

98.  Zarząd Fundacji może – w szczególnych przypadkach – przeznaczyć środki na wnioski wykraczające poza cele wskazane w opisach wyżej wymienionych grantów, w ramach celów statutowych Fundacji.

99.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

XI.   Rozstrzygnięcie konkursu i odwołania

100.           Przyjmowanie i ocena wniosków grantowych odbywa się w trybie ciągłym.

101.           Oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków dokonuje powoływana przez Zarząd Fundacji po wpłynięciu wniosku Komisja grantowa składająca się z co najmniej 2 członków, w tym członka Zarządu Fundacji i pracownika Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

102.           Podstawą rozpatrzenia wniosku jest właściwie przygotowany i uzasadniony wniosek. W terminie dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku odbywa się wstępna ocena wniosku, w wyniku której Wnioskodawca może zostać poproszony przez Organizatora o wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonego wniosku.

103.           Każdy wniosek oceniany jest pod względem merytorycznym, z zastosowaniem kryteriów adekwatności i skuteczności. Do finansowania kwalifikują się wnioski, które w ocenie merytorycznej uzyskują co najmniej 60% punktów (na 20 możliwych).

104.           Z oceny każdego grantu sporządza się protokół.

105.           Na finansowanie grantu o wartości wyższej niż 100 000 zł musi wyrazić zgodę Rada Fundacji (zgodnie z § 9 pkt. 9 Statutu).

106.           Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

XII.             Zmiany Regulaminu

107.           Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

108.           O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na stronie internetowej www.fsj.org.pl.

109.           W przypadku, gdy Wnioskodawca nie zgadza się ze zmianami Regulaminu, ma prawo wycofać swój wniosek.

XIII. Przetwarzanie danych osobowych

110.           Dane osobowe Wnioskodawcy podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

111.           Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

112.           W celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Administrator przetwarzał będzie następujące dane osobowe Wnioskodawcy: imię, nazwisko, funkcję osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji/instytucji oraz osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty: adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, numer telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

113.           Osoba, której dane są przetwarzane, jest uprawniona do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie dopuszczalnym w przepisach prawa. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

114.           Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w Fundacji określają wewnętrzne procedury bezpieczeństwa danych (instrukcja RODO Fundacji).

XIV. Załączniki

1. Formularz wniosku o finansowanie projektu.

2. Formularz wniosku dla Osób Pokrzywdzonych.

3. Formularz opinii terapeuty.

4. Formularz potwierdzenia odbytej terapii.

5. Formularz budżetu projektu.

6. Formularz sprawozdania końcowego.

7. Formularz rozliczenia projektu.

Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu w dniu 2.12.2021