Regulamin grantowy – granty dla Osób Pokrzywdzonych (2022)

III.   Granty dla Osób Pokrzywdzonych

A.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii na wniosek Osoby Pokrzywdzonej

przeznaczenie i wnioskodawca

18.  Beneficjentem grantu może być Osoba Pokrzywdzona, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej oraz pomocy medycznej).

19.  Wnioskodawcą jest Osoba Pokrzywdzona, która nie jest w stanie uzyskać wsparcia ze strony właściwego podmiotu kościelnego.

20.  Grant obejmuje okres od złożenia do końca roku kalendarzowego. Przekazywanie środków na rzecz Beneficjenta następuje w cyklu miesięcznym na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez wykonawcę usługi.

21.  Możliwe jest uzyskanie grantu na refundację kosztów terapii odbytej wcześniej. Do wniosku należy w miarę możliwości dołączyć potwierdzenie terapeuty o odbyciu terapii i poniesionych na nią nakładach (formularz potwierdzenia odbytej terapii dostępny jest na stronie fsj.org.pl).

warunki uzupełniające

22.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

23.  W przypadku bezpośredniego zwrócenia się Osoby Pokrzywdzonej do Fundacji, Zarząd podejmuje następujące działania:

a.    ustala, czy przestępstwo zostało formalnie zgłoszone zgodnie z obowiązującym prawem państwowym i kościelnym;

b.    nawiązuje kontakt z właściwym do udzielenia pomocy podmiotem kościelnym, w celu ustalenia, czy posiada on wiedzę na temat przestępstwa, którego ofiarą padła Osoba Pokrzywdzona, czy jakakolwiek pomoc była jej oferowana lub udzielona, czy jakąś obecnie otrzymuje, czy byłaby możliwa pomoc podmiotu kościelnego w zakresie przedstawionym we wniosku itd.;

c.     informuje Osobę Pokrzywdzoną o możliwości uzyskania pomocy ze strony podmiotu kościelnego, a jeśli takiej nie udało się ustalić – rozpatruje wniosek o grant. W tym celu Fundacja może prosić Osobę Pokrzywdzoną o opinię terapeuty na temat rodzaju pomocy terapeutycznej, jakiej Osoba Pokrzywdzona potrzebuje. Dopiero na tym etapie powoływana jest Komisja grantowa.

24.  Osoba Pokrzywdzona, która otrzymała grant finansujący terapię na rok 2021 i pragnie kontynuować ją w roku 2022 przedstawia nowy wniosek o grant. Do wniosku dołącza opinię terapeuty co do zasadności kontynuowania terapii (formularz opinii terapeuty dostępny jest na stronie fsj.org.pl).

B.    Pomoc prawna na wniosek Osoby Pokrzywdzonej

przeznaczenie i wnioskodawca

25.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Osoba Pokrzywdzona, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie wybranych kosztów dochodzenia sprawiedliwości poprzez państwowy wymiar sprawiedliwości, czyli procesu karnego przeciwko sprawcy przestępstwa.

26.  Środki mogą być przeznaczone na doradztwo lub konsultacje prawne w trakcie procesu przeciwko sprawcy maksymalnie do kwoty 10 000 zł rocznie.

27.  Wnioskodawcą jest Osoba Pokrzywdzona.

warunki uzupełniające

28.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

C.    Pomoc edukacyjna i stypendialna na wniosek Osoby Pokrzywdzonej

przeznaczenie i wnioskodawca

29.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Osoba Pokrzywdzona, grant przeznaczony jest na pokrycie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, kosztów edukacji, która nie została podjęta lub ukończona w związku z trudnościami życiowymi będącymi skutkiem przestępstwa, którego doznała Osoba Pokrzywdzona. Pomoc obejmuje finansowanie lub współfinansowanie czesnego i opłat związanych z realizacją studiów (lub wcześniejszych etapów edukacyjnych).

30.  Wnioskodawcą jest Osoba Pokrzywdzona.

warunki uzupełniające

31.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

32.  We wniosku powinno się znaleźć uzasadnienie, dlaczego nie można było ukończyć edukacji w zwykłym trybie oraz jak zostaną wykorzystane zdobyte kwalifikacje i jakie są możliwości znalezienia pracy po otrzymaniu grantu edukacyjnego. Zalecane jest skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego. Jeśli Osoba Pokrzywdzona z niej korzystała, opinię doradcy należy załączyć do wniosku.

D.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii Osoby Pokrzywdzonej na wniosek podmiotu kościelnego

przeznaczenie i wnioskodawca

33.  Beneficjentem grantu może być Osoba Pokrzywdzona, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej). Chodzi zwłaszcza o następujące przypadki:

a.    wsparcie terapii długotrwałej (np. pomimo udzielonego dotychczas wsparcia, Osoba Pokrzywdzona musi ponownie wrócić do terapii lub ją kontynuować);

b.    przypadki luk prawnych i trudności w ustaleniu osoby prawnej odpowiedzialnej dzisiaj za udzielenie pomocy (np. popełnienie przestępstwa miało miejsce w nieistniejącej dzisiaj diecezji bądź w sytuacji, gdy sprawca działał w jednej diecezji, a po podziale administracyjnym jest inkardynowany w innej).

34.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

35.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

36.  Możliwe jest uzyskanie grantu na refundację kosztów terapii odbytej wcześniej. Do wniosku należy w miarę możliwości dołączyć potwierdzenie terapeuty o odbyciu terapii i poniesionych na nią nakładach (formularz potwierdzenia odbytej terapii dostępny na stronie fsj.org.pl).

warunki uzupełniające

37.  Wnioskodawca zawiera we wniosku wyjaśnienie, dlaczego podmiot kościelny sam nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z Wytycznych KEP, wskazuje, jakie dotąd wsparcie zostało udzielone Osobie Pokrzywdzonej oraz uzasadnia potrzebę terapii, o której dofinansowanie występuje.

38.  W przypadku, gdy Osoba Pokrzywdzona otrzymała grant finansujący terapię na rok 2021 i pragnie kontynuować ją w roku 2022, należy przedstawić nowy wniosek o grant. Do wniosku dołącza się opinię terapeuty co do zasadności kontynuowania terapii (formularz opinii terapeuty dostępny na stronie fsj.org.pl).

E.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii osób z najbliższego otoczenia, w szczególności członków rodziny na ich wniosek lub na wniosek Osoby Pokrzywdzonej

39.  Beneficjentem grantu mogą być osoby z najbliższego otoczenia Osoby Pokrzywdzonej, w szczególności członkowie rodziny. Środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej) jakiej doznali towarzysząc Osobie Pokrzywdzonej.

40.  Wnioskodawcami mogą być sami beneficjenci lub Osoba Pokrzywdzona.

warunki uzupełniające

41.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

42.  Wnioskodawca uzasadnia, dlaczego osoby najbliższe Osoby Pokrzywdzonej, szczególnie członkowie rodziny potrzebują wsparcia psychologicznego (należy zwłaszcza wskazać jak skutki wykorzystania seksualnego wpłynęły na kondycję psychiczną osób z najbliższego otoczenia Osoby Pokrzywdzonej). Fundacja zasadniczo nie pokrywa kosztów terapii osób bliskich, które dowiedziały się o krzywdzie po dłuższym czasie od jej ujawnienia.

F.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii osób z najbliższego otoczenia, w szczególności członków rodziny na wniosek podmiotu kościelnego

43.  Beneficjentem grantu mogą być osoby z najbliższego otoczenia Osoby Pokrzywdzonej, w szczególności członkowie rodziny. Środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej) jakiej doznali towarzysząc Osobie Pokrzywdzonej.

44.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

45.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

46.  Wnioskodawca zawiera we wniosku wyjaśnienie, dlaczego podmiot kościelny sam nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z Wytycznych KEP, wskazuje, jakie dotąd wsparcie zostało udzielone Osobie Pokrzywdzonej oraz jej najbliższym oraz uzasadnia potrzebę terapii osób z najbliższego otoczenia, szczególnie rodziny, o której dofinansowanie występuje.

47.  Wnioskodawca uzasadnia, dlaczego osoby najbliższe Osoby Pokrzywdzonej, szczególnie członkowie rodziny potrzebują wsparcia psychologicznego (należy zwłaszcza wskazać jak skutki wykorzystania seksualnego wpłynęły na kondycję psychiczną osób z najbliższego otoczenia Osoby Pokrzywdzonej). Fundacja zasadniczo nie pokrywa kosztów terapii osób bliskich, które dowiedziały się o krzywdzie po dłuższym czasie od jej ujawnienia.

G.    Pomoc prawna dla Osób Pokrzywdzonych na wniosek podmiotu kościelnego

48.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Osoba Pokrzywdzona, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie wybranych kosztów dochodzenia sprawiedliwości poprzez państwowy wymiar sprawiedliwości, czyli procesu karnego przeciwko sprawcy przestępstwa.

49.  Środki mogą być przeznaczone na doradztwo lub konsultacje prawne w trakcie procesu przeciwko sprawcy maksymalnie do kwoty 10 000 zł rocznie.

50.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

51.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

H.    Pomoc edukacyjna i stypendialna dla Osób Pokrzywdzonych na wniosek podmiotu kościelnego

52.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Osoba Pokrzywdzona, grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów edukacji, która nie została podjęta lub ukończona w związku z trudnościami życiowymi będącymi skutkiem przestępstwa, którego doznała Osoba Pokrzywdzona. Pomoc obejmuje finansowanie lub współfinansowanie czesnego i opłat związanych z realizacją studiów (lub wcześniejszych etapów edukacyjnych). Nie są natomiast finansowane dojazdy, noclegi oraz ewentualne inne koszty.

53.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

54.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Osoby Pokrzywdzonej. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

55.  We wniosku powinno się znaleźć wyjaśnienie, dlaczego Osoba Pokrzywdzona nie mogła ukończyć edukacji w zwykłym trybie oraz jak zostaną wykorzystane zdobyte kwalifikacje i jakie są możliwości znalezienia pracy po otrzymaniu grantu edukacyjnego.

XIV. Załączniki