Regulamin grantowy (pełny tekst)

Na co i pod jakimi warunkami można uzyskać pomoc Fundacji Św. Józefa w 2021 roku?

Szczegółowe odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w Regulaminie grantowym Fundacji – pełny tekst i załączniki potrzebne do złożenia wniosków zamieszczamy poniżej.

A w wielkim skrócie ujmując dostępne są:

  • granty dla Osób Pokrzywdzonych (pomoc w pokryciu kosztów terapii, pomoc prawna, edukacyjna lub stypendialna, pomoc w pokryciu kosztów terapii osób z najbliższego otoczenia Pokrzywdzonego, w szczególności członków jego rodziny);
  • granty na wsparcie osób pracujących bezpośrednio z Pokrzywdzonymi i na ich rzecz;
  • granty na wsparcie działań delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób pokrzywdzonych i kuratorów;
  • granty na wsparcie działań prewencyjnych w Kościołach lokalnych;
  • granty na wsparcie systemu pomocy Pokrzywdzonym w Kościołach lokalnych;
  • granty na wsparcie badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży w Kościele oraz pomocy Pokrzywdzonym.

Zapraszamy do lektury. A bardziej jeszcze: do działania na rzecz Pokrzywdzonych w oparciu o środki Fundacji!

Regulamin grantowy Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski z siedzibą w Warszawie udziela, zgodnie ze swoim statutem, pomocy w formie grantów na zadania mające na celu wspieranie systemu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele. Niniejszy dokument określa zasady organizacji oraz kryteria udzielania grantów w ramach postępowania konkursowego w 2021 r. oraz grantów poza konkursem (z inicjatywy Fundacji).

I.      Postanowienia wstępne

1.    W niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenia:

„Statut”: Statut Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr2/385/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

„Regulamin”: niniejszy Regulamin Grantowy Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

„Organizator” lub „Fundacja”: Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski z siedzibą w Warszawie.

„Grant”: środki pieniężne, które Fundacja wydaje zgodnie z niniejszym Regulaminem.

„Konkurs”: postępowanie, na drodze którego przyznawane są granty.

„Wnioskodawca”: osoba fizyczna albo kościelna lub cywilna osoba prawna występująca o grant.

„Beneficjent”: osoba fizyczna albo osoba prawna kościelna lub cywilna mająca korzystać ze środków z grantu.

„Umowa”: umowa podpisywana między Organizatorem a Wnioskodawcą, stanowiąca podstawę wypłaty grantu.

„Pokrzywdzony”: osoba pokrzywdzona przez czyny, o których mowa w art. 1 §1 VELM.

„Wytyczne KEP”: Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, 8.10.2019.

„Delegat”: diecezjalny lub zakonny delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży, powołany przez właściwego przełożonego kościelnego w celu realizacji Wytycznych KEP.

„Kurator”: diecezjalny lub zakonny kurator osób podejrzanych o lub skazanych za czyny, o których mowa w art. 1 §1 VELM, powołany przez właściwego przełożonego kościelnego w celu realizacji Wytycznych KEP.

„Duszpasterz”: diecezjalny lub zakonny duszpasterz osób pokrzywdzonych czynami, o których mowa w art. 1 §1 VELM, powołany przez właściwego przełożonego kościelnego w celu realizacji Wytycznych KEP.

„Koordynator”: osoba oddelegowana przez przełożonego kościelnego do współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

„VELM”: Franciszek, List Apostolski Motu Proprio Vos estis lux mundi, 9.05.2019.

„Podmiot kościelny”: zasadniczo diecezja albo instytut życia konsekrowanego lub stowarzyszenie życia apostolskiego, ale też podmiot posiadający osobowość prawną kościelną lub jego jednostka organizacyjna.

„Zarząd”: Zarząd Fundacji, zgodnie ze Statutem.

„Komisja”: Komisja grantowa dokonująca oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

2.     Do Konkursu mogą przystępować, w zależności od typu grantu, osoby fizyczne i osoby prawne (posiadające osobowość prawną cywilną lub kościelną).

3.    Ogłoszenie konkursu następuje za pośrednictwem struktur Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Ogłoszenie zawiera terminarz składania i rozpatrywania wniosków.

4.    Przyjęcie do Konkursu następuje na podstawie wniosku wypełnionego i przesłanego w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx lub pdf) na adres e-mail: kontakt@fsj.org.pl. Na wniosek składają się formularze „wniosek” (lub „wniosek osoby pokrzywdzonej” dla III, A, B i C) i „budżet” stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu (do pobrania ze strony www.fsj.org.pl) oraz ewentualne załączniki wymagane do danego grantu.

5.    Organizator może uzależnić rozpatrzenie wniosku od dostarczenia przez Wnioskodawcę we wskazanym terminie dodatkowych informacji lub uzasadnień. Może także zasięgać opinii innych osób i podmiotów na temat Wnioskodawców lub Beneficjentów.

6.    W przypadku złożenia wniosku przez podmiot niejednoznacznie uprawniony w świetle niniejszego regulaminu albo przez podmiot kościelny nie wspierający finansowo Fundacji, grant może być udzielony ze względów merytorycznych. W takim przypadku Fundacja będzie kierować do podmiotu wnioskującego zaproszenie do włączenia się do wspierania jej działań.

II.    Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich grantów

7.    Organizator zastrzega sobie prawo przyznania grantu w wysokości niższej niż wnioskowana.

8.    Środki finansowe przyznawane w ramach grantu mogą być przeznaczone wyłącznie na działania, których cele są zbieżne z celami Organizatora wymienionymi w Statucie.

9.    Koszty administracyjne (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie księgowej, koszty prowadzenia biura, koszt domeny, hostingu i administrowania strony internetowej etc.) finansowane w ramach grantu nie mogą przekraczać 5% całkowitego kosztu projektu.

10.  Warunkiem korzystania ze środków przyznanych w ramach Konkursu jest podpisanie przez obie strony Umowy, która określa podstawowe warunki wykorzystania przyznanego grantu oraz wymogi dotyczące przygotowania sprawozdania częściowego (wg specyfiki projektu) lub końcowego z realizacji projektu.

11.  Przekazanie środków w ramach grantu będzie możliwe po podpisaniu Umowy, w terminach określonych w umowie, wyłącznie w formie przelewu bankowego na wskazany przez Wnioskodawcę w Umowie i należący do Wnioskodawcy rachunek bankowy.

12.  Zakończenie procedury grantowej następuje poprzez rozliczenie grantu zgodnie z umową.

13.  W trakcie realizacji działań publicznych z wykorzystaniem środków Fundacji (szkolenia, kursy, materiały drukowane itd.), Beneficjenci zobowiązani są do informowania uczestników o fakcie i skali finansowania projektu przez Fundację.

14.  Ze względu na obowiązek nadzoru nad wydatkowaniem środków, Fundacja zastrzega sobie prawo do uczestniczenia (co najmniej w charakterze obserwatora) przedstawiciela Fundacji (członka zarządu) w szkoleniach, kursach itd. organizowanych przy udziale środków Fundacji oraz do wizytowania na miejscu projektów lokalnych w trakcie ich finansowania przez Fundację.

15.  Wnioskowanie o zwrot kosztów dojazdów realizatorów lub Beneficjentów grantów wymaga uzasadnienia we wniosku. Koszty będą zwracane do wysokości ceny biletu II klasy PKP albo do wysokości ceny biletu innego transportu publicznego.

III.   Granty dla Osób Pokrzywdzonych

A.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii na wniosek Pokrzywdzonego

przeznaczenie i wnioskodawca

16.  Beneficjentem grantu może być Pokrzywdzony, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej).

17.  Wnioskodawcą jest Pokrzywdzony, który nie jest w stanie uzyskać wsparcia ze strony właściwego podmiotu kościelnego.

18.  Przekazywanie środków na rzecz Beneficjenta następuje w cyklu miesięcznym na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez wykonawcę usługi.

warunki uzupełniające

19.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

20.  W przypadku bezpośredniego zwrócenia się Pokrzywdzonego do Fundacji, Zarząd podejmuje następujące działania:

a.     ustala, czy przestępstwo zostało formalnie zgłoszone zgodnie z obowiązującym prawem państwowym i kościelnym;

b.    nawiązuje kontakt z właściwym do udzielenia pomocy podmiotem kościelnym, w celu ustalenia, czy posiada on wiedzę na temat przestępstwa, którego ofiarą padł Pokrzywdzony, czy jakakolwiek pomoc była mu oferowana lub udzielona, czy jakąś obecnie otrzymuje, czy byłaby możliwa pomoc podmiotu kościelnego w zakresie przedstawionym we wniosku itd.;

c.     informuje Pokrzywdzonego o możliwości uzyskania pomocy ze strony podmiotu kościelnego, a jeśli takiej nie udało się ustalić – rozpatruje wniosek o grant. W tym celu Fundacja może prosić Pokrzywdzonego o opinię terapeuty na temat rodzaju pomocy terapeutycznej, jakiej Pokrzywdzony potrzebuje. Dopiero na tym etapie powoływana jest Komisja grantowa.

B.    Pomoc prawna na wniosek Pokrzywdzonego

przeznaczenie i wnioskodawca

21.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Pokrzywdzony, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie wybranych kosztów dochodzenia sprawiedliwości poprzez państwowy wymiar sprawiedliwości (proces karny przeciwko sprawcy przestępstwa).

22.  Środki mogą być przeznaczone na doradztwo lub konsultacje prawne w trakcie procesu przeciwko sprawcy maksymalnie do kwoty 10 000 zł rocznie.

23.  Wnioskodawcą jest Pokrzywdzony.

warunki uzupełniające

24.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

C.    Pomoc edukacyjna i stypendialna na wniosek Pokrzywdzonego

przeznaczenie i wnioskodawca

25.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Pokrzywdzony, grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów edukacji, która nie została podjęta lub ukończona w związku z trudnościami życiowymi będącymi skutkiem przestępstwa, którego doznał Pokrzywdzony. Pomoc obejmuje finansowanie lub współfinansowanie czesnego i opłat związanych z realizacją studiów (lub wcześniejszych etapów edukacyjnych).

26.  Wnioskodawcą jest Pokrzywdzony.

warunki uzupełniające

27.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

D.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii Osoby Pokrzywdzonej na wniosek podmiotu kościelnego

przeznaczenie i wnioskodawca

28.  Beneficjentem grantu może być Pokrzywdzony, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej). Chodzi zwłaszcza o następujące przypadki:

a.     wsparcie terapii długotrwałej (np. pomimo udzielonego dotychczas wsparcia, Pokrzywdzony musi ponownie wrócić do terapii lub ją kontynuować);

b.    przypadki luk prawnych i trudności w ustaleniu osoby prawnej odpowiedzialnej dzisiaj za udzielenie pomocy (np. popełnienie przestępstwa miało miejsce w nieistniejącej dzisiaj diecezji bądź w sytuacji, gdy sprawca działał w jednej diecezji, a po podziale administracyjnym jest inkardynowany w innej).

29.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

30.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

31.  Wnioskodawca zawiera we wniosku wyjaśnienie, dlaczego podmiot kościelny sam nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z Wytycznych KEP, wskazuje, jakie dotąd wsparcie zostało udzielone Pokrzywdzonemu oraz uzasadnia potrzebę terapii, o której dofinansowanie występuje.

E.    Pomoc w pokryciu kosztów terapii osób z najbliższego otoczenia, w szczególności członków rodziny na wniosek podmiotu kościelnego

32.  Beneficjentem grantu mogą być osoby z najbliższego otoczenia Osoby Pokrzywdzonej, w szczególności członkowie rodziny. Środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów działań niwelujących skutki krzywdy (zwłaszcza kosztów terapii psychologicznej lub psychiatrycznej) jakiej doznali towarzysząc Osobie Pokrzywdzonej.

33.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

34.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

35.  Wnioskodawca zawiera we wniosku wyjaśnienie, dlaczego podmiot kościelny sam nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z Wytycznych KEP, wskazuje, jakie dotąd wsparcie zostało udzielone Pokrzywdzonemu oraz jego najbliższym oraz uzasadnia potrzebę terapii osób z najbliższego otoczenia, szczególnie rodziny, o której dofinansowanie występuje.

36.  Wnioskodawca uzasadnia, dlaczego osoby najbliższe, szczególnie członkowie rodziny potrzebują wsparcia psychologicznego.

F.     Pomoc prawna dla Osób Pokrzywdzonych na wniosek podmiotu kościelnego

37.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Pokrzywdzony, zaś środki mogą być przeznaczone na pokrycie wybranych kosztów dochodzenia sprawiedliwości poprzez państwowy wymiar sprawiedliwości (proces karny przeciwko sprawcy przestępstwa).

38.  Środki mogą być przeznaczone na doradztwo lub konsultacje prawne w trakcie procesu przeciwko sprawcy maksymalnie do kwoty 10 000 zł rocznie.

39.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

40.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

G.    Pomoc edukacyjna i stypendialna dla Osób Pokrzywdzonych na wniosek podmiotu kościelnego

41.  Beneficjentem grantu może być wyłącznie Pokrzywdzony, grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów edukacji, która nie została podjęta lub ukończona w związku z trudnościami życiowymi będącymi skutkiem przestępstwa, którego doznał Pokrzywdzony. Pomoc obejmuje finansowanie lub współfinansowanie czesnego i opłat związanych z realizacją studiów (lub wcześniejszych etapów edukacyjnych).

42.  Wnioskodawcą jest koordynator, delegat lub duszpasterz osób pokrzywdzonych.

warunki uzupełniające

43.  We wniosku muszą się znaleźć informacje pozwalające Organizatorowi na potwierdzenie sytuacji Pokrzywdzonego. Komisja grantowa powoływana jest po tym potwierdzeniu.

IV.   Wsparcie osób pracujących bezpośrednio z Pokrzywdzonymi

A.    Wsparcie psychologiczne osób pracujących z Pokrzywdzonymi

przeznaczenie i wnioskodawca

44.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie superwizji, terapii bądź innego rodzaju wsparcia osób bezpośrednio pracujących z Pokrzywdzonymi w ramach struktur kościelnych.

45.  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna dla siebie lub osoba prawna dla osób zatrudnionych, inkardynowanych bądź świadczących wolontariat na rzecz podmiotu kościelnego.

warunki uzupełniające

46.  Wnioskodawca będący osobą fizyczną potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz Pokrzywdzonych, załączając do wniosku kopię umowy (z zakresem obowiązków/czynności) z podmiotem kościelnym i opinię właściwego przełożonego kościelnego.

47.  Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku kopię umowy (z zakresem obowiązków/czynności) z osobą, dla której występuje o grant oraz opinię o niej wystawioną przez osobę reprezentującą podmiot kościelny.

B.    Stypendia na podnoszenie kwalifikacji

przeznaczenie i wnioskodawca

48.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie kursów, studiów podyplomowych, studiów specjalistycznych, kierunkowych z zakresu ochrony małoletnich lub pomocy Pokrzywdzonym.

49.  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna dla siebie lub osoba prawna dla osoby fizycznej.

warunki uzupełniające

50.  We wniosku należy wskazać, w jaki sposób zdobyta wiedza ma być później wykorzystana w systemie ochrony małoletnich lub wsparcia Pokrzywdzonych w Kościele. Osoby fizyczne przedstawiają opinię osoby reprezentującej podmiot kościelny w tej sprawie.

51.  W przypadku Beneficjentów będących osobami duchownymi lub zakonnymi do wniosku należy dołączyć kopię zgody/skierowania właściwego przełożonego.

52.  Finansowanie obejmuje wyłącznie opłatę za studia (bez dojazdów, noclegów itd.), zaś grant wypłacany jest bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu studia.

53.  Grant przyznawany jest na jeden rok, niezależnie od czasu trwania studiów. Ponowne udzielenie grantu w kolejnym roku będzie możliwe jedynie po zaliczeniu przez Beneficjenta cyklu dydaktycznego, na który otrzymał wcześniej finansowanie.

V.    Wsparcie działań delegatów, koordynatorów, duszpasterzy osób pokrzywdzonych i kuratorów

przeznaczenie i wnioskodawca

54.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na finansowanie działań inicjowanych przez delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów a zmierzających do poprawy działania systemu ochrony małoletnich i wsparcia Pokrzywdzonych w podmiotach kościelnych. Działania te powinny zostać szczegółowo opisane we wniosku.

55.  Środki z grantu nie mogą być wykorzystane na wynagrodzenia delegatów, koordynatorów, duszpasterzy lub kuratorów ani na pokrywanie kosztów ich bieżącej działalności (biuro, dojazdy itd.). W razie konieczności pokrywania takich kosztów przez Fundację należy to bardzo szczegółowo uzasadnić we wniosku.

56.  Wnioskodawcą może być (diecezjalny lub zakonny) delegat, koordynator, duszpasterz osób pokrzywdzonych lub kurator.

warunki uzupełniające

57.  Beneficjentami mogą być osoby bezpośrednio realizujące dane zadanie (np. zaproszeni goście).

VI.   Wsparcie działań prewencyjnych w Kościołach lokalnych

przeznaczenie i wnioskodawca

58.  Grant przeznaczony jest na działania w średnim i dłuższym terminie zwiększające bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami oraz osób bezradnych.

59.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na organizowanie i prowadzenie działań prewencyjnych, zwłaszcza w zakresie uwrażliwiania społeczeństwa i uczenia reagowania na przypadki wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, np. poprzez organizację szkoleń, kursów, prelekcji prowadzących do zrozumienia zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich, kształtowania świadomości zagrożeń, z jakimi mogą się oni zetknąć, umiejętności rozpoznawania sytuacji krzywdzenia i reagowania na przypadki wykorzystania seksualnego nieletnich. 

60.  Odbiorcami finansowania działań powinny być szczególnie osoby mające formalny obowiązek poznania i stosowania zasad prewencji obowiązujących w podmiocie kościelnym.

61.  Wnioskodawcą może być (diecezjalny lub zakonny) delegat, koordynator, duszpasterz osób pokrzywdzonych lub podmiot kościelny.

warunki uzupełniające

62.  We wniosku należy wskazać zgodność proponowanych działań z zasadami prewencji obowiązującymi w danym podmiocie kościelnym lub zawartymi w Wytycznych KEP.

VII. Wsparcie systemu pomocy Pokrzywdzonym w Kościołach lokalnych

A.    Organizacja szkoleń, kursów, prelekcji

przeznaczenie i wnioskodawca

63.  Grant przeznaczony jest na działania podnoszące kompetencje z zakresu ochrony dzieci i młodzieży osób zaangażowanych w podmiotach kościelnych i mających z tego względu kontakt z dziećmi i młodzieżą. Finansowaniu mogą podlegać np. wynagrodzenia prelegentów (wraz z ewentualnymi dojazdami, zakwaterowaniem i wyżywieniem), koszty pomieszczeń, materiałów dydaktycznych itd.

64.  Wnioskodawcą może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej.

B.    Finansowanie tworzenia i utrzymania centrów pomocy Pokrzywdzonym

przeznaczenie i wnioskodawca

65.  Środki z grantu mogą być przeznaczone tylko na wynagrodzenia (wraz z ewentualnymi dojazdami) ekspertów pracujących w centrum, kursy itd. podnoszące kwalifikacje kadry, jej superwizję itd., wynajem pomieszczeń, materiały informacyjne, budowę strony internetowej.

66.  Wnioskodawcą może być podmiot kościelny, ich grupa oraz w porozumieniu z biskupem miejsca inna kościelna osoba prawna albo publiczne stowarzyszenie wiernych.

warunki uzupełniające

67.  We wniosku należy wskazać jednoznacznie zasięg działania centrum oraz jego regulamin (albo projekt w przypadku nowopowstającego).

C.    Finansowanie tworzenia i utrzymania punktów konsultacyjnych

przeznaczenie i wnioskodawca

68.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na wynagrodzenia (wraz z ewentualnymi dojazdami) ekspertów pracujących w punkcie, kursy itd. podnoszące kwalifikacje kadry, jej superwizję itd., wynajem pomieszczeń, materiały informacyjne. 

69.  Wnioskodawcą może być Diecezja, kilka Diecezji oraz w porozumieniu z biskupem miejsca inna kościelna osoba prawna.

warunki uzupełniające

70.  We wniosku należy wskazać jednoznacznie zasięg działania punktu oraz jego regulamin (albo projekt w przypadku nowopowstającego).

D.    Finansowanie grup wsparcia/terapeutycznych/samopomocowych dla Pokrzywdzonych

przeznaczenie i wnioskodawca

71.  W ramach wsparcia tego działania możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia ekspertów prowadzących grupy (wraz z ewentualnymi dojazdami), superwizji, wynajmu pomieszczeń, materiałów informacyjnych, strony internetowej.

72.  Wnioskodawcą może być kościelna osoba prawna oraz – w uzasadnionych przypadkach – także inna osoba prawna.

warunki uzupełniające

73.  We wniosku należy szczegółowo opisać sposób rekrutacji Pokrzywdzonych.

VIII.              Wsparcie badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży w Kościele oraz pomocy Pokrzywdzonym

przeznaczenie i wnioskodawca

74.  Środki mogą być przeznaczone na prowadzenie badań naukowych lub organizację sympozjum naukowego. Przedmiotem badań muszą być zagadnienia dotyczące ochrony małoletnich w Kościele, działań prewencyjnych w tym zakresie albo pomocy Pokrzywdzonym.

75.  Wnioskującym jest uczelnia lub instytut badawczy.

warunki uzupełniające

76.  W celu oceny merytorycznej wniosku Organizator powołuje co najmniej dwóch recenzentów. Ocena przebiega w trybie zanonimizowanym.

77.  We wniosku należy wskazać na innowacyjność badań, uzasadnić potrzebę ich przeprowadzenia oraz wskazać planowane formy wykorzystania wyników.

78.  Rozliczenie Grantu następuje na podstawie publikacji wyników badań w monografii naukowej lub w artykule w czasopiśmie punktowanym, ewentualnie w punktowanej pracy zbiorowej.

IX.   Granty poza konkursem

79.  Fundacja wspiera:

a.     działania Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz jego Biura;

b.    działania Koordynatora KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży;

c.     bieżącą działalność oraz projekty realizowane przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie;

d.    działania zespołów i grup eksperckich powołanych przez Delegata KEP.

80.  Dofinansowanie realizowane jest w trybie rocznym albo w trybie projektowym na konkretne działanie.

X.    Postanowienia końcowe

81.  Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod numerem telefonu: 506 687 612 oraz pod adresem e-mail: kontakt@fsj.org.pl.

82.  Wykładnia i interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

83.  Zarząd Fundacji może przeznaczyć środki na wnioski wykraczające poza cele wskazane w opisach wyżej wymienionych grantów po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.

84.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

XI.   Rozstrzygnięcie konkursu i odwołania

85.  Przyjmowanie i ocena wniosków grantowych odbywa się w trybie ciągłym.

86.  Oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków dokonuje powoływana przez Zarząd Fundacji po wpłynięciu wniosku Komisja grantowa składająca się z co najmniej 2 członków, w tym członka Zarządu Fundacji i pracownika biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

87.  Podstawą rozpatrzenia wniosku jest właściwie przygotowany i uzasadniony wniosek. W terminie dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku odbywa się wstępna ocena wniosku, w wyniku której Wnioskodawca może zostać poproszony przez Organizatora o wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonego wniosku.

88.  Każdy wniosek oceniany jest pod względem merytorycznym, z zastosowaniem kryteriów adekwatności i skuteczności. Do finansowania kwalifikują się wnioski, które w ocenie merytorycznej uzyskują co najmniej 60% punktów (na 20 możliwych).

89.  Z oceny każdego grantu sporządza się protokół.

90.  Na finansowanie grantu o wartości wyższej niż 100 000 zł musi wyrazić zgodę Rada Fundacji (zgodnie z § 9 pkt. 9 Statutu).

91.  Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

XII.  Zmiany Regulaminu

92.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

93.  O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na stronie internetowej www.fsj.org.pl.

94.  W przypadku, gdy Wnioskodawca nie zgadza się ze zmianami Regulaminu, ma prawo wycofać swój wniosek.

XIII. Przetwarzanie danych osobowych

95.  Dane osobowe Wnioskodawcy podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

96.  Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

97.  W celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Administrator przetwarzał będzie następujące dane osobowe Wnioskodawcy: imię, nazwisko, funkcję osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji/instytucji oraz osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty: adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, numer telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

98.  Osoba, której dane są przetwarzane, jest uprawniona do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie dopuszczalnym w przepisach prawa. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XIV. Załączniki

1. Formularz wniosku o finansowanie projektu.

2. Formularz wniosku dla Osób Pokrzywdzonych.

3. Formularz budżetu projektu.

Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu w dniu 25 listopada 2020.