Regulamin grantowy – postanowienia wstępne i ogólne (2022)

I.     Postanowienia wstępne

1.    W niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenia:

„Statut”: Statut Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr2/385/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

„Regulamin”: niniejszy Regulamin Grantowy Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.

„Organizator” lub „Fundacja”: Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski z siedzibą w Warszawie.

„Grant”: środki pieniężne, które Fundacja wydaje zgodnie z niniejszym Regulaminem.

„Konkurs”: postępowanie, na drodze którego przyznawane są granty.

„Wnioskodawca”: osoba fizyczna albo kościelna lub cywilna osoba prawna występująca o grant.

„Beneficjent”: osoba fizyczna albo osoba prawna kościelna lub cywilna mająca korzystać ze środków z grantu.

„Umowa”: umowa podpisywana między Organizatorem a Wnioskodawcą, stanowiąca podstawę wypłaty grantu.

„Osoba Pokrzywdzona”: osoba zraniona przez czyny i przestępstwa, o których mowa w art. 1 §1 VELM.

„Wytyczne KEP”: Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, 8.10.2019.

„Delegat”: diecezjalny lub zakonny delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży, powołany przez właściwego przełożonego kościelnego w celu realizacji Wytycznych KEP.

„Kurator”: diecezjalny lub zakonny kurator osób podejrzanych o lub skazanych za czyny, o których mowa w art. 1 §1 VELM, powołany przez właściwego przełożonego kościelnego w celu realizacji Wytycznych KEP.

„Duszpasterz”: diecezjalny lub zakonny duszpasterz osób pokrzywdzonych czynami, o których mowa w art. 1 §1 VELM, powołany przez właściwego przełożonego kościelnego w celu realizacji Wytycznych KEP.

„Koordynator”: osoba oddelegowana przez przełożonego kościelnego do współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

„VELM”: Franciszek, List Apostolski Motu Proprio Vos estis lux mundi, 9.05.2019.

„Podmiot kościelny”: zasadniczo diecezja albo instytut życia konsekrowanego lub stowarzyszenie życia apostolskiego, ale też podmiot posiadający osobowość prawną kościelną lub jego jednostka organizacyjna.

„Zarząd”: Zarząd Fundacji, zgodnie ze Statutem.

„Komisja”: Komisja grantowa dokonująca oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

2.    Do Konkursu mogą przystępować, w zależności od typu grantu, osoby fizyczne i osoby prawne (posiadające osobowość prawną cywilną lub kościelną).

3.    Ogłoszenie konkursu następuje za pośrednictwem struktur Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Ogłoszenie zawiera terminarz składania i rozpatrywania wniosków.

4.    Przyjęcie do Konkursu następuje na podstawie wniosku wypełnionego i przesłanego w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx lub pdf) na adres e-mail: kontakt@fsj.org.pl. Na wniosek składają się formularze „wniosek” (lub „wniosek osoby pokrzywdzonej” dla III, A, B i C) i „budżet” stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu (do pobrania ze strony www.fsj.org.pl) oraz ewentualne załączniki wymagane do danego grantu.

5.    Organizator może uzależnić rozpatrzenie wniosku od dostarczenia przez Wnioskodawcę we wskazanym terminie dodatkowych informacji lub uzasadnień. Może także zasięgać opinii innych osób i podmiotów na temat Wnioskodawców lub Beneficjentów.

6.    W przypadku złożenia wniosku przez podmiot niejednoznacznie uprawniony w świetle niniejszego regulaminu albo przez podmiot kościelny nie wspierający finansowo Fundacji, grant może być udzielony ze względów merytorycznych. W takim przypadku Fundacja będzie kierować do podmiotu wnioskującego zaproszenie do włączenia się do wspierania jej działań.

II.    Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich grantów

7.    Organizator zastrzega sobie prawo przyznania grantu w wysokości niższej niż wnioskowana.

8.    Wnioskodawca ma obowiązek nawiązać kontakt z lokalnym (diecezjalnym lub zakonnym) Koordynatorem Fundacji i przekazać mu kopię wniosku. Obowiązek ten nie dotyczy grantów dla Osób Pokrzywdzonych i ich bliskich (niezależnie od wnioskodawcy).

9.    Środki finansowe przyznawane w ramach grantu mogą być przeznaczone wyłącznie na działania, których cele są zbieżne z celami Organizatora wymienionymi w Statucie oraz mieszczą się w działalności statutowej Wnioskodawcy.

10.  Fundacja pokrywa koszty terapii indywidualnej (Osoby Pokrzywdzone albo bliscy Osób Pokrzywdzonych) do kwoty 35 000 zł (liczonej jako suma poszczególnych grantów otrzymanych od Fundacji, w tym ewentualnej refundacji kosztów poniesionych na terapię). Terapia powinna odbywać się u psychoterapeuty(-tki), który(-a) ukończył(-a) co najmniej czteroletnie szkolenie podyplomowe z psychoterapii.

11.  Koszty administracyjne (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie księgowej, koszty prowadzenia biura, koszt domeny, hostingu i administrowania strony internetowej etc.) finansowane w ramach grantu nie mogą przekraczać 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

12.  Warunkiem korzystania ze środków przyznanych w ramach Konkursu jest podpisanie przez obie strony Umowy, która określa podstawowe warunki wykorzystania przyznanego grantu oraz wymogi dotyczące przygotowania sprawozdania częściowego (wg specyfiki projektu) lub końcowego z realizacji projektu.

13.  Przekazanie środków w ramach grantu będzie możliwe po podpisaniu Umowy, w terminach określonych w umowie, wyłącznie w formie przelewu bankowego na wskazany przez Wnioskodawcę w Umowie i należący do Wnioskodawcy lub Beneficjenta rachunek bankowy.

14.  Zakończenie procedury grantowej następuje poprzez rozliczenie grantu zgodnie z Umową, za pomocą formularza sprawozdania końcowego, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (do pobrania ze strony www.fsj.org.pl).

15.  W trakcie realizacji działań publicznych z wykorzystaniem środków Fundacji (szkolenia, kursy, materiały drukowane itd.), Beneficjenci zobowiązani są do informowania uczestników o fakcie i skali finansowania projektu przez Fundację.

16.  Ze względu na obowiązek nadzoru nad wydatkowaniem środków, Fundacja zastrzega sobie prawo do uczestniczenia (co najmniej w charakterze obserwatora) przedstawiciela Fundacji w szkoleniach, kursach itd. organizowanych przy udziale środków Fundacji oraz do wizytowania na miejscu projektów lokalnych w trakcie ich finansowania przez Fundację.

17.  Wnioskowanie o zwrot kosztów dojazdów realizatorów lub Beneficjentów grantów wymaga uzasadnienia we wniosku. Koszty będą zwracane do wysokości ceny biletu II klasy PKP albo do wysokości ceny biletu innego transportu publicznego.