Regulamin grantowy – wsparcie działań systemowy w Kościołach lokalnych itd.; postanowienia końcowe (2022)

VI.   Wsparcie działań prewencyjnych w Kościołach lokalnych

przeznaczenie i wnioskodawca

71.  Grant przeznaczony jest na działania w średnim i dłuższym terminie zwiększające bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami oraz osób bezradnych.

72.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na organizowanie i prowadzenie działań prewencyjnych, zwłaszcza w zakresie uwrażliwiania społeczeństwa i uczenia reagowania na przypadki wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, np. poprzez organizację szkoleń, kursów, prelekcji prowadzących do zrozumienia zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich i bezradnych, kształtowania świadomości zagrożeń, z jakimi mogą się oni zetknąć, umiejętności rozpoznawania sytuacji krzywdzenia i reagowania na przypadki wykorzystania seksualnego małoletnich i bezradnych. 

73.  Odbiorcami finansowania działań powinny być szczególnie osoby mające formalny obowiązek poznania i stosowania zasad prewencji obowiązujących w podmiocie kościelnym.

74.  Wnioskodawcą może być (diecezjalny lub zakonny) delegat, koordynator, duszpasterz osób pokrzywdzonych lub podmiot kościelny.

warunki uzupełniające

75.  We wniosku należy wskazać zgodność proponowanych działań z zasadami prewencji obowiązującymi w danym podmiocie kościelnym lub zawartymi w Wytycznych KEP.

VII. Wsparcie systemu pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Kościołach lokalnych

A.    Organizacja szkoleń, kursów, prelekcji (szeroko pojęta działalność edukacyjna i szkoleniowa)

przeznaczenie i wnioskodawca

76.  Grant przeznaczony jest na działania podnoszące kompetencje z zakresu ochrony dzieci i młodzieży osób zaangażowanych w podmiotach kościelnych i mających z tego względu kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz na działania edukacyjne o charakterze prewencyjnym. Finansowaniu mogą podlegać np. wynagrodzenia prelegentów (wraz z ewentualnymi dojazdami, zakwaterowaniem i wyżywieniem), koszty pomieszczeń, materiałów dydaktycznych itd.

77.  Osoby pełniące w diecezjach lub zakonach funkcje delegata, duszpasterza, kuratora lub koordynatora FSJ mogą wnioskować także o pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych ze szkoleniami, w których uczestniczą w ramach pełnienia swoich obowiązków.

78.  Wnioskodawcą może być cywilna lub kościelna osoba prawna lub jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej.

B.    Finansowanie tworzenia i utrzymania centrów pomocy Osobom Pokrzywdzonym

przeznaczenie i wnioskodawca

79.  Środki z grantu mogą być przeznaczone tylko na wynagrodzenia (wraz z ewentualnymi dojazdami) specjalistów pracujących w centrum, kursy itd. podnoszące kwalifikacje kadry, jej superwizję itd., wynajem pomieszczeń, materiały informacyjne, budowę strony internetowej.

80.  Wnioskodawcą może być podmiot kościelny, ich grupa oraz w porozumieniu z właściwym wyższym przełożonym kościelnym inna cywilna lub kościelna osoba prawna albo jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej.

warunki uzupełniające

81.  We wniosku należy wskazać jednoznacznie zasięg działania centrum oraz jego regulamin (albo projekt w przypadku nowopowstającego).

C.    Finansowanie tworzenia i utrzymania punktów konsultacyjnych

przeznaczenie i wnioskodawca

82.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na wynagrodzenia (wraz z ewentualnymi dojazdami) ekspertów pracujących w punkcie, kursy itd. podnoszące kwalifikacje kadry, jej superwizję itd., wynajem pomieszczeń, materiały informacyjne. 

83.  Wnioskodawcą może być Diecezja lub Prowincja zakonna, kilka Diecezji lub Prowincji oraz w porozumieniu z biskupem miejsca inna kościelna osoba prawna.

warunki uzupełniające

84.  We wniosku należy wskazać jednoznacznie zasięg działania punktu oraz jego regulamin (albo projekt w przypadku nowopowstającego).

D.    Finansowanie grup wsparcia/terapeutycznych/samopomocowych dla Osób Pokrzywdzonych

przeznaczenie i wnioskodawca

85.  W ramach wsparcia tego działania możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia specjalistów prowadzących grupy (wraz z ewentualnymi dojazdami), superwizji, wynajmu pomieszczeń, materiałów informacyjnych, strony internetowej.

86.  Wnioskodawcą może być cywilna lub kościelna osoba prawna albo jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej.

warunki uzupełniające

87.  We wniosku należy szczegółowo opisać sposób rekrutacji Osób Pokrzywdzonych.

VIII.            Wsparcie badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży w Kościele oraz pomocy Osobom Pokrzywdzonym

przeznaczenie i wnioskodawca

88.  Środki mogą być przeznaczone na prowadzenie badań naukowych, organizację konferencji, kongresów, debat, prezentacji, warsztatów naukowych, wykładów i odczytów itd. oraz wydawanie publikacji prezentujących wyniki badań. Przedmiotem badań i publikacji muszą być zagadnienia dotyczące ochrony małoletnich i bezradnych w Kościele, działań prewencyjnych w tym zakresie albo pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

89.  Wnioskującym jest uczelnia, instytut badawczy lub osoba fizyczna prowadząca badania (musi posiadać co najmniej stopień doktora w dziedzinie i dyscyplinie zbieżnej z problematyką badań, na które ma być przeznaczony grant).

warunki uzupełniające

90.  W celu oceny merytorycznej wniosku Organizator powołuje co najmniej dwóch recenzentów. Ocena przebiega w trybie zanonimizowanym.

91.  We wniosku należy wskazać na innowacyjność badań, uzasadnić potrzebę ich przeprowadzenia oraz wskazać planowane formy wykorzystania wyników.

92.  Rozliczenie Grantu następuje na podstawie publikacji wyników badań w monografii naukowej lub w artykule w czasopiśmie punktowanym, ewentualnie w punktowanej pracy zbiorowej albo w oparciu o pozytywny wynik obrony rozprawy doktorskiej.

93.  Okres rozliczenia może być przedłużony na wniosek beneficjenta ze względu na cykl wydawniczy danej publikacji.

IX.   Granty poza konkursem

94.  Fundacja wspiera:

a.    działania Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz jego Biura;

b.    działania Koordynatora KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży;

c.     bieżącą działalność oraz projekty realizowane przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie;

d.    działania zespołów i grup eksperckich powołanych przez Delegata KEP.

95.  Dofinansowanie realizowane jest w trybie rocznym albo w trybie projektowym na konkretne działanie.

X.    Postanowienia końcowe

96.  Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator pod numerem telefonu: 506 687 612 oraz pod adresem e-mail: kontakt@fsj.org.pl.

97.  Wykładnia i interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

98.  Zarząd Fundacji może – w szczególnych przypadkach – przeznaczyć środki na wnioski wykraczające poza cele wskazane w opisach wyżej wymienionych grantów, w ramach celów statutowych Fundacji.

99.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

XI.   Rozstrzygnięcie konkursu i odwołania

100.           Przyjmowanie i ocena wniosków grantowych odbywa się w trybie ciągłym.

101.           Oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków dokonuje powoływana przez Zarząd Fundacji po wpłynięciu wniosku Komisja grantowa składająca się z co najmniej 2 członków, w tym członka Zarządu Fundacji i pracownika Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

102.           Podstawą rozpatrzenia wniosku jest właściwie przygotowany i uzasadniony wniosek. W terminie dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku odbywa się wstępna ocena wniosku, w wyniku której Wnioskodawca może zostać poproszony przez Organizatora o wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonego wniosku.

103.           Każdy wniosek oceniany jest pod względem merytorycznym, z zastosowaniem kryteriów adekwatności i skuteczności. Do finansowania kwalifikują się wnioski, które w ocenie merytorycznej uzyskują co najmniej 60% punktów (na 20 możliwych).

104.           Z oceny każdego grantu sporządza się protokół.

105.           Na finansowanie grantu o wartości wyższej niż 100 000 zł musi wyrazić zgodę Rada Fundacji (zgodnie z § 9 pkt. 9 Statutu).

106.           Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

XII.             Zmiany Regulaminu

107.           Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

108.           O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na stronie internetowej www.fsj.org.pl.

109.           W przypadku, gdy Wnioskodawca nie zgadza się ze zmianami Regulaminu, ma prawo wycofać swój wniosek.

XIII. Przetwarzanie danych osobowych

110.           Dane osobowe Wnioskodawcy podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

111.           Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

112.           W celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Administrator przetwarzał będzie następujące dane osobowe Wnioskodawcy: imię, nazwisko, funkcję osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji/instytucji oraz osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty: adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, numer telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

113.           Osoba, której dane są przetwarzane, jest uprawniona do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie dopuszczalnym w przepisach prawa. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

114.           Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w Fundacji określają wewnętrzne procedury bezpieczeństwa danych (instrukcja RODO Fundacji).

XIV. Załączniki

Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu w dniu 2.12.2021