Sprawozdanie za rok 2020

Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

I.         Kwestie formalne

Dane teleadresowe Fundacji: tel. 506.687.612, e-mail: kontakt@fsj.org.pl

Fundacja Świętego Józefa KEP została zarejestrowana w KRS dnia 7 stycznia 2020 r (numer KRS: 0000822034).

Od 1 lutego 2020 r. zostało zatrudnionych 2 członków Zarządu w wymiarze 2 etatów (Marta Titaniec, ks. Tadeusz Michalik). Dnia 15 maja 2020 r. ks. Tadeusz Michalik złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu oraz złożył wypowiedzenie z dniem 31 maja 2020 r. Od 1 czerwca 2020 r. w celu zapewnienia ciągłości działań Fundacji, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dniem 29 maja 2020 r., pełnomocnikiem Fundacji został ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Uchwałą nr 17/386/2020, Zebranie Plenarne KEP w dniach 27-29 sierpnia 2020 r. powołało ks. Grzegorza Strzelczyka na członka Zarządu FSJ. Od 1 września został zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu.

Dnia 16 listopada 2020 r. do KRS został wpisany drugi członek Zarządu – ks. Grzegorz Strzelczyk (po wykreśleniu ks. Tadeusza Michalika).

Od 1 kwietnia 2020 r. wynajęto lokal na Biuro Fundacji przy ulicy Górskiego 3/19 w Warszawie. Adresem do korespondencji pozostaje Skwer kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa. 

Założono konto Fundacji w PKO BP.

Zatrudniono księgową na umowę zlecenie. Odpowiada ona za sprawy księgowe oraz kadrowe (Iwona Olszewska-Król, Biuro Rachunkowe “CREATOR”, ul. Szwankowskiego 4a LU, 01-318 Warszawa).

Przygotowane dokumenty wymagane statutem i przyjęte przez Radę Fundacji:

Wspólnie z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przygotowano 2 pisma do Rady Prawnej KEP w celu ustalenia kompetencji diecezji w udzielaniu pomocy po podziale administracyjnym (2.04.2020) oraz kryteriów uznania osób za pokrzywdzone (17.04.2020).

Fundacja zgłosiła swój akces do platformy prowadzonej przez Pontifical Commission for the Protection of Minors (po zaproszeniu ze strony Komisji).

Pracownicy Fundacji, Biura Delegata KEP i COD uczestniczyli w 2-etapowym warsztacie mającym na celu określenie kompetencji każdego z podmiotów składających się na system pomocy i ochrony na szczeblu ogólnopolskim. Warsztaty odbyły się 25 i 30 czerwca 2020 r. W konsekwencji Koordynator KEP wypracował i zaproponował podział kompetencji i model współdziałania podmiotów w systemie ochrony dzieci i młodzieży w Kościele, który był dyskutowany i zaakceptowany podczas spotkania Delegata KEP i Koordynatora KEP z członkami Biura Delegata KEP i Fundacją.

II.      Rada Fundacji i jej posiedzenia

Przewodniczącym Rady Fundacji jest abp Wojciech Polak, Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Członkami Rady są:

 1. pan Marcin Erenc, prawnik;
 2. pan Robert Fidura, osoba pokrzywdzona;
 3. ks. Piotr Majer, prawnik;
 4. bp Artur Miziński, sekretarz KEP;
 5. pani Małgorzata Skórzewska-Amberg, prawnik;
 6. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Odbyły się 3 posiedzenia Rady Fundacji:

 1. 28 stycznia 2020 (przyjęto Regulamin Zarządu Fundacji);
 2. 2 czerwca 2020 (przyjęto Regulamin Rady Fundacji);
 3. 30 września 2020 (pozytywnie zaopiniowano Regulamin Grantowy Fundacji).

III.   Sposób działania FSJ

A.        Koordynatorzy diecezjalni Fundacji Świętego Józefa 

Powołano koordynatorów diecezjalnych Fundacji Świętego Józefa we wszystkich diecezjach (prócz radomskiej). Są to osoby pełniące oprócz tego inne funkcje w diecezjach (np. kanclerz kurii, delegat, duszpasterz, kurator, wiceoficjał sądu, wikariusz sądowy, notariusz kurii, ekonom, wizytator albo dyrektor wydziału duszpasterskiego, katechetycznego, proboszcz, duszpasterz akademicki albo małżeństw, kierownik poradni psychologicznych, kapelan szpitali, wykładowca, rektor, zastępca dyrektora Caritas).

Dnia 18 lutego 2020 r. w Warszawie w siedzibie KEP odbyło się spotkanie wszystkich koordynatorów z Delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży nt. działań Fundacji.

Odbyło się 35 rozmów Zarządu z koordynatorami diecezjalnymi FSJ w diecezjach w celu ustalenia potrzeb i oczekiwań diecezji w stosunku do Fundacji. Część rozmów przeprowadzono w diecezjach, część on-line z powodu pandemii. 

Fundacja wspiera koordynatorów diecezjalnych FSJ oraz inne osoby z diecezji w składaniu wniosków na budowanie systemu pomocy.

Koordynatorzy FSJ współpracują z Fundacją jako osoby do kontaktu we wszystkich sprawach osób pokrzywdzonych zgłaszających się najpierw do Fundacji.

Fundacja współpracuje z koordynatorami diecezjalnymi FSJ w celu pozyskania informacji o dotychczas udzielanej pomocy przez diecezję, gdy osoba pokrzywdzona zgłasza się do Fundacji z prośbą o pomoc. Potwierdzany jest status pokrzywdzonego i ustalane formy pomocy.

IV.   Zespół prawny przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży

Fundacja współtworzyła zespół prawny przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży (uczestniczyła w doborze osób i wypracowaniu formuły pracy). Fundacja korzysta ze wsparcia członków zespołu.

V.      Projekty i działania własne FSJ

 1. Wypracowanie i uzgodnienie deklaracji współpracy Fundacji (za pośrednictwem KEP) z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.
 2. Uruchomienie 8 grudnia 2020 r. strony internetowej www.zgloskrzywde.pl przygotowanej z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Strona zawiera informacje pomocne osobom, które zostały skrzywdzone w sferze seksualnej w dzieciństwie lub młodości albo mają wiedzę o krzywdzie czy zaniedbaniu w wyjaśnianiu sprawy w Kościele. Na stronie dostępny jest telefon oraz e-mail (tel. 571 805 535, e-mail: zgloskrzywde@fsj.org.pl) dla osób, które próbowały zgłosić krzywdę w Kościele, ale napotkały trudności lub mają uwagi do kościelnego systemu zgłoszenia i pomocy pokrzywdzonym.
 3. Sfinansowanie analizy prawnej w związku z przeprowadzonym w latach 2014 i 2018 zbiorczym badaniem w postaci ankiet wypełnianych przez biskupów oraz przełożonych zakonnych.
 4. Wydanie publikacji (z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży) „Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny. Dokumenty i komentarze” (Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2020, ss. 152).
 5. Sfinansowanie badań ISKK prowadzących do powstania dokumentu „Pogłębiona analiza danych na temat wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych oraz zakonników”.
 6. Przygotowanie Regulaminu Grantowego Fundacji, który obowiązuje w roku 2021. 
 7. Utworzenie strony www.wspolnotazezranionymi.pl przygotowanej z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Strona prowadzona jest we współpracy z przedstawicielami duszpasterzy osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnych w Kościele. Poprzez zamieszczane na tej stronie materiały duszpasterskie, modlitwy i świadectwa
  chcemy wspierać tworzenie wspólnoty ze zranionymi wykorzystaniem seksualnym.

VI.   Projekty zewnętrzne finansowane przez Fundację

Sposób finansowania projektów zewnętrznych w 2020 roku:

 • oferent składał wniosek na formularzu przygotowanym przez Fundację;
 • wniosek był oceniany merytorycznie przez członków Zarządu;
 • po uzyskaniu pozytywnej opinii sporządzano umowę, na podstawie której następowała wypłata środków beneficjentowi. Umowa zawierała cel przeznaczenia środków, kwotę, sposób rozliczenia oraz termin realizacji umowy.

Fundacja wspierała w 2020 r. następujące podmioty:

 • Centrum Ochrony Dziecka;
 • Inicjatywę Zranieni w Kościele;
 • Fundację Towarzyszenia Rodzinie;
 • 11 diecezji.

A.        Finansowanie terapii indywidualnych

Fundacja opłacała w 2020 r. terapię 13 osobom z 9 diecezji. 5 osób zgłosiło się bezpośrednio do Fundacji, a 8 osób zgłosiły diecezje. 1 diecezja w wyniku rozmów podjęła się finansowania terapii osoby skrzywdzonej.

Powody finansowania przez FSJ terapii:

 • przedłużająca się terapia i dotychczasowe wsparcie diecezji w tym zakresie
 • brak kontaktu z diecezją odnośnie decyzji finansowania
 • diecezja nie zna poszkodowanego
 • odmowa przez osobę poszkodowaną wsparcia przez diecezję.

B.        Dofinansowanie rozwoju obszaru profesjonalnego wsparcia osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi

10 osób z 5 diecezji korzysta z finansowania przez Fundację specjalistycznych studiów podyplomowych.

C.        Dofinansowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym w terenie

Dwie diecezje (archidiecezja poznańska i gnieźnieńska) w wyniku współpracy utworzyły Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele http://archpoznan.pl/pl/punkt-konsultacyjny.

Fundacja finansuje dwie grupy wsparcia dla osób zranionych przemocą seksualną w Kościele prowadzone w Warszawie przez Inicjatywę Zranieni w Kościele https://zranieni.info/, oraz w Krakowie przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie www.kuuzdrowieniu.pl.

D.       Finansowanie szkoleń

Fundacja sfinansowała jedno szkolenie dla kuratorów.

E.        Prewencja

 • jedna diecezja organizuje konferencje dla osób pracujących w diecezji;
 • analiza wytycznych diecezjalnych wraz z rekomendacjami;
 • kursy e-learningowe w zakresie prewencji dla dorosłych i młodzieżowych liderów grup duszpasterskich;
 • opracowywany jest system prewencji wykorzystywania seksualnego osób z niepełnosprawnością.

VII. Promocja

 1. Fundacja informuje o swoich działaniach na własnej stronie internetowej www.fs.org.pl.
 2. Fundacja prowadzi stronę na Facebooku https://www.facebook.com/FundacjaJozefa.
 3. Dnia 3 lutego 2020 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Delegata KEP z naczelnymi mediów katolickich, w której uczestniczyli przedstawiciele Fundacji prezentując jej cele statutowe i działania. 
 4. Dnia 12 lutego 2020 r. członkowie Zarządu uczestniczyli w konferencji prasowej „Pomoc zranionym w kościele”. Konferencji towarzyszyła premiera książki „Łzy niewinności. Przemoc seksualna w dzieciństwie. Droga duchowego uzdrowienia Joëla Pralonga” https://episkopat.pl/2-lutego-sroda-godz-1200-konferencja-prasowa-pomoc-zranionym-w-kosciele/.
 5. Członkowie Zarządu udzielili wielu wywiadów do prasy, radia i telewizji w celu promocji Fundacji i jej działań (większe: m.in. KAI, Gazeta Prawna, Tygodnik Powszechny, Newsweek). Byli kilkukrotnie w programie TVP Między Ziemią a Niebem. Brali udział w spotkaniach i panelach przybliżając działania Kościoła na rzecz pokrzywdzonych (duszpasterstwa akademickie, Kluby Tygodnika Powszechnego).

VIII. Kwestie finansowe

 1. Z wpłat diecezji za rok 2020 Fundacja otrzymała kwotę 3 539 874,50 zł.
 2. Fundacja na projekty wydała 713 872,38 zł, na koszty administracyjne 224 568,39 zł. Koszty administracyjne w stosunku do przychodów wynoszą 6%.  
 3. Koszty administracyjne stanowią m.in.: wynagrodzenia, opłaty za wynajem biura, media, koszty bankowe, przejazdy pracowników FSJ. W roku 2020 to również koszty wyposażenia biura Fundacji, opracowanie logo Fundacji, przygotowanie i utrzymanie stron www.fsj.org.pl www.zgloskrzywde.pl oraz www.wspolnotazezranionymi.pl.

IX.   Plany na przyszłość

 1. www.wspolnotazezranionymi.pl dla osób wspierających i towarzyszących pokrzywdzonym (we współpracy ze środowiskiem duszpasterzy osób skrzywdzonych).