Statut

Preambuła

Wobec szkód indywidualnych, społecznych i wspólnotowych spowodowanych przestępstwami niektórych duchownych czy innych osób związanych z Kościołem Katolickim, oraz wobec naruszenia świętych dóbr powierzonych przez Boga Kościołowi, które winien on chronić na wzór i pod opieką św. Józefa, otaczającego troską Dziecię Jezus i Jego Matkę, a także wobec złożoności czynników ryzyka, jakie sprzyjały grzechowi i przestępstwu, poczuwamy się do odpowiedzialności za ochronę dzieci i młodzieży przed jakąkolwiek formą przemocy zawsze przyćmiewającą blask Ewangelii.

Jesteśmy przy tym przekonani, że to przede wszystkim sprawcy, którzy skrzywdzili dzieci lub młodzież we wspólnocie Kościoła Katolickiego w najbardziej delikatnej sferze seksualności są zobowiązani zadośćuczynić za wyrządzoną krzywdę i zrobić wszystko, aby przyczynić się do odbudowania dóbr naruszonych grzechem i przestępstwem.

Ucząc się z gorzkich lekcji przeszłości i pragnąc, aby takie grzechy i przestępstwa
w jakiejkolwiek formie nie miały więcej miejsca we wspólnocie Kościoła Katolickiego, chcemy potwierdzić to pragnienie konkretnymi i skutecznymi działaniami, które będą promować i wspierać wielorakie zaangażowanie na rzecz uzdrowienia osób skrzywdzonych oraz będą zapobiegać przestępstwom przez budowanie bezpiecznego środowiska dla integralnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Jednocześnie w celu stworzenia środowisk bezpiecznych, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością, deklarujemy współpracę z innymi środowiskami, podejmującymi podobne działania, w tym prowadzącymi zadania edukacyjne, oświatowe, kulturalne, artystyczne i sportowe.

Dla realizacji powyższych celów Konferencja Episkopatu Polski powołuje Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski i nadaje jej następujący statut

STATUT

Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski

(tekst jednolity uwzględniający zmianę wprowadzoną na podstawie Uchwały nr 22/393/2022 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 października 2022 r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski (dalej: „Fundacja”), ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski(dalej: „Fundator”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22 listopada 2019 r., repertorium A nr 4548/2019 przed notariuszem Aliną Cytryńską – notariuszem w Warszawie, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym w szczególności postanowień Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1491; dalej: „UOF”) i Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1347; dalej: „USPKK”) oraz postanowień niniejszego statutu (dalej: „Statut”).
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza obszarem terytorialnym Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji – ze względu na jej cele – sprawuje Minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje, zgodnie z art. 58 USPKK, Fundator. W imieniu Fundatora nadzór ten będzie wykonywany przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.
 5. Fundacja ustanawiana jest na czas nieoznaczony.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i agencje do realizacji poszczególnych zadań, działające w ramach osobowości prawnej Fundacji i na podstawie przepisów niniejszego Statutu.
 7. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 8. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, dalej: „UDPP”).

II. Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 2

 1. Celem Fundacji jest:
  1. prowadzenie działalności na rzecz ochrony dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością przed wykorzystywaniem seksualnym;
  2. prowadzenie i organizowanie działań na rzecz uwrażliwiania społeczeństwa i reagowania na przypadki krzywdzenia dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością;
  3. prowadzenie, wspieranie i promowanie działań na rzecz kształtowania zasad prewencji wykorzystywania seksualnego dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością;
  4. udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom, które zostały skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym jako osoby małoletnie, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, oraz w okolicznościach, o których mowa w kan. 1395 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przez osoby duchowne lub inne osoby działające w ramach Kościoła Katolickiego, w instytucjach Kościoła Katolickiego lub w ramach aktywności wychowawczej, edukacyjnej oraz duszpasterskiej Kościoła Katolickiego;
  5. wspieranie struktur Kościoła Katolickiego w kształtowaniu systemu prewencji oraz odpowiedniego nadzoru nad osobami podejrzanymi, oskarżonymi i osądzonymi za popełnienie czynów, o których mowa wyżej, a także w udzielaniu pomocy osobom, które zostały skrzywdzone bezpodstawnymi oskarżeniami;
  6. wspieranie – w miarę możliwości – osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym jako osoby małoletnie, w stanie niepełnosprawności lub bezradności przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z Kościołem Katolickim.

2. Cele Fundacji nie obejmują jakiejkolwiek postaci naprawy szkód, wypłaty odszkodowań lub wypłaty zadośćuczynień z tytułu szkód majątkowych lub niemajątkowych wyrządzonych osobom skrzywdzonym, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, lub członkom ich rodzin.

§ 3

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  1. organizowanie, prowadzenie i finansowanie pomocy terapeutycznej, edukacyjnej, psychologicznej, oświatowej, prawnej i stypendialnej osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym jako osoby małoletnie, w stanie niepełnosprawności lub bezradności;
  2. organizowanie i finansowanie regionalnych centrów pomocy osobom skrzywdzonym, punktów konsultacyjnych oraz telefonów zaufania;
  3. koordynowanie i finansowanie projektów terapeutycznych;
  4. organizowanie i finansowanie funduszu edukacyjno-stypendialnego;
  5. organizowanie, koordynowanie i finansowanie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, a także podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym i stanowiących adekwatną reakcję na nieprawidłowe zachowanie związane z wyżej wskazanym wykorzystaniem seksualnym;
  6. prowadzenie akcji charytatywnych;
  7. organizowanie, prowadzenie i finansowanie konferencji, kongresów, szkoleń, kursów, debat, prezentacji, prelekcji, warsztatów naukowych, wykładów i odczytów;
  8. upowszechnianie celów Fundacji w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radiu i telewizji;
  9. współpracę z kościelnymi osobami prawnymi, a w szczególności z Fundatorem, diecezjami, instytutami życia konsekrowanego i stowarzyszeniami życia apostolskiego, publicznymi i prywatnymi stowarzyszeniami wiernych, Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi oraz innymi podmiotami kościelnymi w zakresie realizacji oraz upowszechniania celów statutowych celów Fundacji;
  10. współpracę z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej i innymi podmiotami administracji publicznej, a także organizacjami społecznymi, instytucjami międzynarodowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, w zakresie realizacji oraz upowszechniania celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności we współpracy z Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, Koordynatorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, Centrum Ochrony Dziecka oraz innymi podmiotami i ośrodkami zajmującymi się pomocą skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym jako osoby małoletnie , w stanie niepełnosprawności lub bezradności.
 3. Fundacja jest uprawniona do udzielania wszechstronnego wsparcia, w tym wsparcia finansowego, dla realizowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2 powyżej, działań pomocowych na rzecz osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym jako osoby małoletnie, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, jak również może wspierać działalność innych osób i instytucji zgodną z jej celami, w tym podmiotów zrzeszających lub reprezentujących osoby skrzywdzone, a także udzielać bezpośredniego wsparcia dla osób fizycznych skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym jako osoby małoletnie, w stanie niepełnosprawności lub bezradności – z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Środki Fundacji nie mogą być przeznaczone, bezpośrednio lub pośrednio, na finansowanie odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu szkód majątkowych lub niemajątkowych wyrządzonych osobom skrzywdzonym, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu, lub członkom ich rodzin, jak również na wypłatę jakichkolwiek postaci rekompensat lub innych świadczeń o charakterze kompensacyjnym.

III. Majątek Fundacji

§ 4

 1. Majątek Fundacji obejmuje Fundusz Założycielski oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania Fundacji.
 2. Fundusz Założycielski stanowią środki pieniężne w kwocie 2 500 000 zł (słownie: dwa i pół miliona złotych), określone w akcie o ustanowieniu Fundacji (dalej: „Fundusz Założycielski”).
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

IV. Dochody Fundacji

§ 5

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. środków przekazanych przez diecezje lub inne kościelne osoby prawne;
  2. dotacji i subwencji osób prawnych i dotacji budżetowych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
  3. darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń poczynionych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
  4. zasądzanych przez sądy kościelne lub wyznaczanych przez przełożonych kościelnych dekretem wpłat na rzecz Fundacji;
  5. form finansowania określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  6. odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych w bankach krajowych albo w oddziałach unijnych instytucji kredytowych;
  7. dochodów pochodzących ze zbiórek publicznych;
  8. dochodów pochodzących z czynności prawnych dotyczących majątku ruchomego i nieruchomego;
  9. innych źródeł dopuszczonych prawem.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzuca spadek.
 3. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków lub zapisów będą mogły być wykorzystane zgodnie z decyzjami Zarządu Fundacji, o ile darczyńca, spadkodawca, lub zapisodawca w akcie darowizny czy testamencie nie postanowił inaczej.
 4. Dochody Fundacji są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji będących działalnością pożytku publicznego.
 5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 6. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub poręczeń czy innych postaci zabezpieczenia w stosunku do zobowiązań zaciąganych przez członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej: „osoby bliskie”).
 7. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż znajdujące zastosowanie wobec jakichkolwiek osób trzecich.
 8. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż znajdujące zastosowanie wobec jakichkolwiek osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 9. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż znajdujące zastosowanie wobec osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

V. Działalność pożytku publicznego

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:
  PKD 85,59.B. – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  PKD 86.90.Z. – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  PKD 88.99.Z. – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów UDPP.

VI. Organy Fundacji

§ 7

 1. Organami Fundacji są: Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji (dalej: „Zarząd”).
 2. Członkowie organów Fundacji są obowiązani wykonywać swoje obowiązki z najwyższą zawodową starannością i kierować się zawsze dobrem Fundacji, zważając na realizację celów Fundacji.
 3. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby będące członkami Zarządu oraz osoby bliskie wobec członków Zarządu, jak również pozostające z członkami Zarządu w zależności służbowej.

VII. Rada Fundacji

§ 8

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski.
 3. Kadencja Rady Fundacji jest wspólna i wynosi cztery lata.
 4. Na czele Rady Fundacji stoi Przewodniczący, którym jest Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Fundacji, w tym jej Wiceprzewodniczący, są powoływani i odwoływani przez Fundatora. Dopuszczalne jest powołanie członka Rady Fundacji w czasie trwania kadencji Rady Fundacji na okres pozostający do końca kadencji oraz odwołanie członka Rady Fundacji w każdym czasie.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji członka Rady Fundacji z członkostwa w Radzie Fundacji, z chwilę jego odwołania z Rady Fundacji, śmierci lub upływu kadencji Rady Fundacji.

§ 9

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  2. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i zawieranie z nimi umów związanych z pełnieniem przez nich funkcji;
  3. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Fundacji oraz regulaminu Fundacji;
  4. zatwierdzanie rocznego planu działania i planu finansowego Fundacji;
  5. zatwierdzanie wieloletnich planów działania opracowywanych przez Zarząd;
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych;
  7. udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
  8. nadzór nad działalnością Fundacji;
  9. wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikiem majątku Fundacji o wartości przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych;
  10. podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian w Statucie Fundacji;
  11. wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 2. W celu realizacji swoich uprawnień nadzorczych Rada Fundacji może żądać wglądu do wszelkich dokumentów Fundacji oraz przedstawienia przez Zarząd i pracowników Fundacji wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, jak również składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz rewizji stanu majątku i działalności Fundacji.
 3. Rada Fundacji wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować w drodze uchwały swoich członków do czasowego samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Upoważniony członek Rady Fundacji jest zobowiązany do niezwłocznego składania Radzie Fundacji pisemnego sprawozdania z wykonywanych czynności.
 4. Do zawierania umów z członkami Zarządu upoważniony jest samodzielnie Przewodniczący Rady Fundacji lub inny jej członek, upoważniony przez Radę Fundacji.

§ 10

 1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Fundatora lub Zarządu zgłoszony na piśmie.
 3. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Fundacji zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – członek Rady Fundacji upoważniony odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Fundacji albo przez Fundatora
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji zostaną o tym powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem i żaden z członków Rady Fundacji nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 11

 1. Członkom Rady Fundacji z tytułu udziału w jej pracach nie przysługuje wynagrodzenie. Rada Fundacji, za zgodą Fundatora wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, może określić zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu dojazdu na posiedzenia Rady Fundacji lub innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w jej pracach.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub – w przypadkach uzasadnionych – poza siedzibą Fundacji.
 3. Obsługę prac Fundacji zapewnia Zarząd.
 4. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może zostać określony w Regulaminie działania Rady Fundacji, zatwierdzanym przez Fundatora.

VIII. Zarząd Fundacji

§ 12

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 13

 1. Zarząd składa się z dwóch do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Dopuszczalne jest powołanie członka Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządu na okres pozostający do końca kadencji oraz odwołanie członka Zarządu w każdym czasie.
 3. Decyzje Rady Fundacji, o których mowa w ust. 2, wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Fundatora.
 4. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator. Skład tego Zarządu może być uzupełniony w czasie jego kadencji zgodnie z ust. 2 i 3.
 5. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu powołania Zarządu nowej kadencji.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji członka Zarządu z członkostwa w Zarządzie, z chwilą jego odwołania z Zarządu, śmierci lub upływu kadencji Zarządu.

§ 14

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. podejmowanie działań w celu realizacji statutowych celów Fundacji;
  2. przygotowanie regulaminu organizacyjnego Fundacji oraz regulaminu Fundacji;
  3. uchwalanie rocznych planów i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planu finansowego oraz ich przedkładanie Radzie Fundacji;
  4. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, rocznych sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Radzie Fundacji oraz właściwym organom;
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji;
  7. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Fundatora;
  8. podejmowanie decyzji o utworzeniu oraz likwidacji oddziałów, filii i agencji Fundacji, po uzyskaniu zgody Fundatora;
  9. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków lub zapisów testamentowych.
 2. Zarząd przedkłada Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdania finansowe do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

§ 15

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów podjętych przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd zbiera się na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby. W przypadku braku zwołania posiedzenia przez Prezesa Zarządu każdy z członków Zarządu jest uprawniony do zwołania posiedzenia Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jego członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu może zostać określony w Regulaminie działania Zarządu, zatwierdzanym przez Radę Fundacji.

1.1 IX. Sposób reprezentacji

§ 16

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Fundacji w sądzie i poza sądem uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd Fundacji jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników.

1.2 X. Zmiana Statutu

§ 17

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu lub celów Fundacji podejmuje Fundator.

XI. Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust. 1, uchwałę podejmuje Rada Fundacji – po uzyskaniu opinii Zarządu. Uchwała Rady Fundacji do ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie którykolwiek z celów Fundacji.

§ 19

 1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku – Fundacja ulega likwidacji w sposób określony w ust. 2 i 3.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator – z własnej inicjatywy, po konsultacji z Radą Fundacji, bądź na wniosek Rady Fundacji.
 3. W uchwale o likwidacji Fundacji Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Fundacji, przy zachowaniu zasad z § 2 ust.

Statut Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr 2/385/2019 z dnia 18 listopada 2019 r., znowelizowany na mocy uchwały nr 22/389/2022 z dnia 11 października 2022 r.