Wsparcie działań prewencyjnych

[z Regulaminu grantowego Fundacji na 2021]

VI.   Wsparcie działań prewencyjnych w Kościołach lokalnych

przeznaczenie i wnioskodawca

58.  Grant przeznaczony jest na działania w średnim i dłuższym terminie zwiększające bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami oraz osób bezradnych.

59.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na organizowanie i prowadzenie działań prewencyjnych, zwłaszcza w zakresie uwrażliwiania społeczeństwa i uczenia reagowania na przypadki wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, np. poprzez organizację szkoleń, kursów, prelekcji prowadzących do zrozumienia zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich, kształtowania świadomości zagrożeń, z jakimi mogą się oni zetknąć, umiejętności rozpoznawania sytuacji krzywdzenia i reagowania na przypadki wykorzystania seksualnego nieletnich. 

60.  Odbiorcami finansowania działań powinny być szczególnie osoby mające formalny obowiązek poznania i stosowania zasad prewencji obowiązujących w podmiocie kościelnym.

61.  Wnioskodawcą może być (diecezjalny lub zakonny) delegat, koordynator, duszpasterz osób pokrzywdzonych lub podmiot kościelny.

warunki uzupełniające

62.  We wniosku należy wskazać zgodność proponowanych działań z zasadami prewencji obowiązującymi w danym podmiocie kościelnym lub zawartymi w Wytycznych KEP.


Regulamin grantowy FŚJ KEP (pełny tekst)

załącznik 1: formularz wniosku .docx

załącznik 3: budżet .xlsx