Wsparcie systemu pomocy w Kościołach lokalnych

[z Regulaminu grantowego Fundacji]

VII. Wsparcie systemu pomocy Pokrzywdzonym w Kościołach lokalnych

A.    Organizacja szkoleń, kursów, prelekcji

przeznaczenie i wnioskodawca

63.  Grant przeznaczony jest na działania podnoszące kompetencje z zakresu ochrony dzieci i młodzieży osób zaangażowanych w podmiotach kościelnych i mających z tego względu kontakt z dziećmi i młodzieżą. Finansowaniu mogą podlegać np. wynagrodzenia prelegentów (wraz z ewentualnymi dojazdami, zakwaterowaniem i wyżywieniem), koszty pomieszczeń, materiałów dydaktycznych itd.

64.  Wnioskodawcą może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej.

B.    Finansowanie tworzenia i utrzymania centrów pomocy Pokrzywdzonym

przeznaczenie i wnioskodawca

65.  Środki z grantu mogą być przeznaczone tylko na wynagrodzenia (wraz z ewentualnymi dojazdami) ekspertów pracujących w centrum, kursy itd. podnoszące kwalifikacje kadry, jej superwizję itd., wynajem pomieszczeń, materiały informacyjne, budowę strony internetowej.

66.  Wnioskodawcą może być podmiot kościelny, ich grupa oraz w porozumieniu z biskupem miejsca inna kościelna osoba prawna albo publiczne stowarzyszenie wiernych.

warunki uzupełniające

67.  We wniosku należy wskazać jednoznacznie zasięg działania centrum oraz jego regulamin (albo projekt w przypadku nowopowstającego).

C.    Finansowanie tworzenia i utrzymania punktów konsultacyjnych

przeznaczenie i wnioskodawca

68.  Środki z grantu mogą być przeznaczone na wynagrodzenia (wraz z ewentualnymi dojazdami) ekspertów pracujących w punkcie, kursy itd. podnoszące kwalifikacje kadry, jej superwizję itd., wynajem pomieszczeń, materiały informacyjne. 

69.  Wnioskodawcą może być Diecezja, kilka Diecezji oraz w porozumieniu z biskupem miejsca inna kościelna osoba prawna.

warunki uzupełniające

70.  We wniosku należy wskazać jednoznacznie zasięg działania punktu oraz jego regulamin (albo projekt w przypadku nowopowstającego).

D.    Finansowanie grup wsparcia/terapeutycznych/samopomocowych dla Pokrzywdzonych

przeznaczenie i wnioskodawca

71.  W ramach wsparcia tego działania możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia ekspertów prowadzących grupy (wraz z ewentualnymi dojazdami), superwizji, wynajmu pomieszczeń, materiałów informacyjnych, strony internetowej.

72.  Wnioskodawcą może być kościelna osoba prawna oraz – w uzasadnionych przypadkach – także inna osoba prawna.

warunki uzupełniające

73.  We wniosku należy szczegółowo opisać sposób rekrutacji Pokrzywdzonych.


Regulamin grantowy FŚJ KEP (pełny tekst)

załącznik 1: formularz wniosku .docx

załącznik 3: budżet .xlsx